Druga edycja konkursu „Ubogaceni wdzięczni”

Gminny konkurs o św. Janie Pawle II

(druga edycja)

 

ORGANIZATOR:

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

 1. Nowy Świat 24

 26-900 Kozienice

tel/fax: (48) 614 52 01 – sekretariat

e-mail: sekretariat@pg1kozienice.pl

www: www.pg1kozienice.pl

 

CELE KONKURSU:

 

 • uczczenie pamięci św. Jana Pawła II;
 • popularyzacja i pogłębienie wiedzy o życiu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II;
 • rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania osobą wybitnego Polaka, Jego życiem, działalnością i nauczaniem;
 • zachęcanie uczniów do poznawania historii objawień Matki Bożej w Fatimie;
 • zachęcanie uczniów do poznania życia św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego;
 • zachęcanie uczniów do poznania historii Diecezji Radomskiej;
 • integracja szkół;
 • inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej.

 

ADRESACI:

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kozienice. Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. Szkoła może brać udział w dowolnie wybranych formach konkursu. Uczeń może uczestniczyć w więcej niż jednym konkursie.

FORMY:

SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM
Konkurs plastyczny kl. 0-3 i kl. 4-6 Konkurs plastyczny – uczniowie
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Konkurs plastyczny – uczniowie  o specjalnych potrzebach edukacyjnych            Modlitwa o pokój na świecie za wstawiennictwem  św. Jana Pawła II
Modlitwa o pokój na świecie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

 

Konkurs multimedialny

 

WYMAGANIA:

Konkurs plastyczny – szkoła podstawowa i gimnazjum– uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych: 0-III, IV-VI, szkoła podstawowa i gimnazjum uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

– klasy 0- III: „Być dobrym jak chleb… człowiek niezwykłej miary Brat Albert Chmielowski ”;

– klasy IV- VI: „Wielka moc Różańca – 100 rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie”;

 uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych- szkoła podstawowa i gimnazjum- „Moja modlitwa”

Wszystkie prace plastyczne powinny być wykonane indywidualnie, w formacie A-3 lub A-4, technika dowolna. Prac nie należy oprawiać. Każda praca powinna być opatrzona tabliczką zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwę i adres szkoły wraz z telefonem. Do etapu międzyszkolnego szkoła przekazuje po trzy prace z każdej grupy wiekowej.

 Kryteria oceniania: Zgodność pracy z tematem konkursu. Oryginalność opracowania tematu. Estetyka wykonania.


Modlitwa o pokój na świecie za wstawiennictwem  św. Jana Pawła II

 – szkoła podstawowa klasy IV-VI i gimnazjum

 

Modlitwę może przygotować każdy uczeń szkoły. Szkoła może zgłosić trzy modlitwy. Można nadsyłać tylko modlitwy oryginalne, nigdzie niepublikowane, w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4, liczba znaków ze spacjami nie może przekroczyć 800, czcionka Times New Roman wielkość 12.

 

Konkurs multimedialny- gimnazjum

 Zadaniem uczestnika jest przygotowanie prezentacji multimedialnej „25 rocznica utworzenia Diecezji Radomskiej”. Prezentacja multimedialna powinna być opracowana w programie Microsoft Power Point. Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź  w zespołach 2-osobowych. Każda prezentacja może zawierać maksymalnie 20 slajdów opatrzonych komentarzem słownym. W prezentacji muszą być zawarte informacje  o materiałach źródłowych, które są wykorzystywane do pracy. Każda praca powinna zawierać metrykę (na ostatnim slajdzie w prezentacji) imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwę i adres szkoły wraz z telefonem. Do etapu międzyszkolnego szkoła przekazuje po 3 prace. Oceniane będą wyłącznie prace samodzielnie tworzone przez uczniów, pod kierunkiem opiekuna.

Kryteria oceniania: Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu. Przejrzysty  i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, słowo, muzyka, film itp.) Innowacyjność  i kreatywność w podejściu do tematu.

 

OCENA PRAC

Etap szkolny- komisje wewnątrzszkolne.

Etap międzyszkolny- komisje powołane przez organizatora.

USTALENIA PORZĄDKOWE

 1. Konkurs na etapie szkolnym należy przeprowadzić do 28 kwietnia 2017 r.
 2. Prace na konkurs należy dostarczyć na adres:

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Nowy Świat 24

26-900 Kozienice

tel/fax: (48) 614 52 01 – sekretariat

 

w nieprzekraczalnym terminie do 09 maja 2017 r. ( załącznik 2) wraz ze zgłoszeniem należy nadesłać zgodę rodziców/opiekunów na ewentualną publikację pracy i udostępnienie danych osobowych ucznia na stronie internetowej organizatora konkursu ( załącznik 1).

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 2.  Uroczyste ogłoszenie wyników wszystkich konkursów i wręczenie dyplomów odbędzie się w dniu 19 maja 2017 r.o godz. 10.00.
 3. Koszt przyjazdu uczestników na etap międzyszkolny pokrywa szkoła delegująca.
 4. Organizator dla laureatów konkursów międzyszkolnych przewiduje nagrody.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac i ich publikacji.
 6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień zawartych w regulaminie.
 7. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
 8.  Niespełnienie warunków Regulaminu eliminuje uczestnika z udziału w konkursie.

1. zalącznik 1

2. zalącznik 2