Historia

HISTORIA SZKOŁY

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 była najmłodszą placówką w Kozienicach. Decyzję o jej powstaniu podjęto w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Radomiu. Budowa rozpoczęła się w 1986 roku przy współpracy rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, władz gminy oraz pomocy zarządu Kozienickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dnia 1  lutego 1990 roku dyrektorem i koordynatorem szkoły w budowie została pani Wanda Karsznia-Czerska. Uroczyste otwarcie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 odbyło się 2 września 1991 roku. W nowo otwartej placówce naukę rozpoczęło 794 uczniów, pracę podjęło 40 nauczycieli. Nowa szkoła szybko stała się wizytówką naszego miasta. Była miejscem częstych konferencji metodycznych i związkowych oraz spotkań organizacji społecznych. Od początku nasi uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania w różnych dziedzinach. Uczestnicząc w zajęciach kół przedmiotowych pogłębiali swoją wiedzę, doskonalili umiejętności i nabierali nowych doświadczeń. Niektórzy realizowali swoje pasje na zajęciach koła fotograficznego, ekologicznego, informatycznego czy europejskiego.

W szkole znajdowało się 24 klasopracownie, 2 sale gimnastyczne, biblioteka, świetlica, gabinet medycyny szkolnej i stołówka.

Osiągnięcia uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 są potwierdzeniem rzetelnej pracy wielu pedagogów. Otóż, w ciągu dziesięciu lat w murach szkoły wyrosło 21 finalistów olimpiad przedmiotowych i 6 laureatów.

Pani W. Karsznia – Czerska sprawowała funkcję dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w latach 1991 – 1999 r. Od początku istnienia szkoły zastępcą dyrektora była pani Maria Wasińska, która we wrześniu 1999 została dyrektorem PSP 4 i pełniła tę funkcję aż do momentu wygaszenia placówki. Swoją 10-letnią działalność szkoła zakończyła dnia 22 czerwca 2001 r.

W  związku z reformą oświaty przeprowadzoną w 1999 r. w budynku szkoły zostało utworzone Publiczne Gimnazjum Nr 1, w latach 1991 – 2011 dyrektorem placówki była pani Wanda Karsznia-Czerska.

Na początku gimnazjum liczyło 255 pierwszoklasistów z miasta oraz obwodów szkół podstawowych pobliskich miejscowości należących do Gminy. W kolejnym roku szkolnym naukę podjęło 462 uczniów klas pierwszych i drugich. Ostatecznie w nowopowstałej  placówce uczyło się 741 uczniów w 29 oddziałach. Tym samym szkoła stała się największą placówką w powiecie kozienickim.

W 2001 roku nasze gimnazjum  nawiązało współpracę z niemiecką szkołą Gutenbergschule w Gölheim. Od tego czasu odbyło się 16 spotkań młodzieży polskiej i  niemieckiej. Są one okazją do wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy o kulturze, historii i obyczajach naszych narodów, zacieśniania wzajemnej współpracy, wychowania w  duchu tolerancji i obalania stereotypów. Stanowią również motywację do nauki języka naszych zachodnich sąsiadów. W ramach wymiany młodzieży odbywają się wycieczki, lekcje i  warsztaty, koncerty, spotkania z przedstawicielami władz oraz lokalnymi twórcami kultury.

Dotychczas w ramach Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży uczestniczyło 660 uczniów.

Ważną datą w historii szkoły jest dzień 27 października 2005 roku, w którym nasze gimnazjum przyjęło imię Jana Pawła II. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu zacnych gości. Uroczystość nadania imienia była okazją do wręczenia społeczności szkolnej sztandaru – symbolu Polski, Narodu, Małej Ojczyzny. Sztandar w szkole to znak, który łączy uczniów obecnych z tymi, którzy opuścili już progi naszej szkoły. Oprócz tego ważnym elementem było odsłonięcie i poświęcenie popiersia Patrona Szkoły – Jana Pawła II. Podczas uroczystości zaprezentowano program artystyczny oparty na myślach teologicznych i  literackich Papieża, z tej okazji wydano również tomik poezji. Nadanie imienia szkole dało początek lokalnej tradycji, którą stanowią coroczne obchody Dnia Papieskiego przybliżające postać wielkiego Polaka kolejnym pokoleniom młodzieży i społeczności Kozienic.

Każdego roku uczniowie PG1 uczestniczą w spotkaniach Rodziny Szkół Jana Pawła II w  Częstochowie.

6 listopada 2009 roku dokonano uroczystego otwarcia drugiego w powiecie kozienickim a pierwszego w gminie kompleksu  sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Powstał on w ramach realizacji programu rządowego, a jego koszty pokryły wspólnie Ministerstwo Sportu, Urząd Marszałkowski oraz Gmina Kozienice. Wielofunkcyjność tego nowoczesnego obiektu sprawia, że lekcje wychowania fizycznego zyskały nową jakość. Uczniowie mają komfortowe warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, a  zwłaszcza gier zespołowych. Z kompleksu licznie korzystają również mieszkańcy miasta. Bogata baza sportowa umożliwia organizowanie turniejów i zawodów na najwyższym poziomie.

Od 2010 roku szkoła systematycznie pozyskuje środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży. Temu celowi służą realizowane w placówce kolejne edycje programu Szkoła Równych Szans. W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację SRS VI – edycja.

1 września 2011 r. stanowisko dyrektora gimnazjum objął pan Tomasz Trela.

Od początku kadencji nowego dyrektora  jednym z priorytetów była cyfryzacja placówki. Zmodernizowany został sprzęt komputerowy w sali informatycznej. Nauczyciele zostali wyposażeni w komputery stacjonarne lub laptopy. W salach lekcyjnych zainstalowane zostały tablice multimedialne lub rzutniki, dzięki czemu zajęcia dydaktyczne stały się bardziej atrakcyjne i interesujące dla młodzieży. Możliwość wykorzystania programów multimedialnych oraz zasobów internetowych  podnosi  jakość kształcenia i zwiększa motywację uczniów do pogłębiania wiedzy. W roku szkolnym 2014/2015 szkoła wprowadziła e-dziennik, który nie tylko ułatwił pracę nauczycieli, ale przede wszystkim poprawił komunikację pomiędzy pedagogami i rodzicami. W ostatnim czasie została również przebudowana szkolna strona internetowa, można również znaleźć profil gimnazjum na portalu społecznościowym Facebook.

W budynku gimnazjum mieści się Biblioteka Pedagogiczna, siedziba i strzelnica Klubu Sportowego „Hamer”, z której chętnie korzystają nasi uczniowie, a także Punkt Konsultacyjny Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w  Radomiu, dzięki temu wspólnie organizujemy konferencje metodyczne dla nauczycieli z  całej gminy.

Uczniowie gimnazjum chętnie biorą udział w różnorodnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych, zdobywając tytuły laureatów, finalistów oraz liczne wyróżnienia. Systematycznie zwiększa się liczba naszych wychowanków, którzy otrzymują stypendia za osiągnięcia w nauce, sporcie i aktywności na rzecz miasta  przyznawane przez Burmistrza Gminy Kozienice. Nasza szkoła ma na swoim koncie liczne osiągnięcia m.in. w 2003 roku uzyskaliśmy tytuł Szkoły z Klasą w akcji pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Szkoła to przede wszystkim miejsce, w którym młodzi ludzie zdobywają wiedzę z  różnych dziedzin. Warto wspomnieć, iż nowatorskim rozwiązaniem w naszej placówce było utworzenie klas integracyjnych, które funkcjonują już trzeci rok i bardzo dobrze spełniają swoją rolę. Jednak „życie szkoły” to nie tylko zajęcia lekcyjne… Przyjazna atmosfera, poczucie bezpieczeństwa oraz integracja sprzyjają rozwijaniu umiejętności i  zdolności, rozbudzaniu zainteresowań wśród młodzieży. W kalendarzu uroczystości naszego gimnazjum jest wiele imprez i uroczystości, które wpisały się już na stałe w tradycje szkoły. Bez wątpienia doskonałą inicjatywą dyrektora Pana Tomasza Treli było wprowadzenie do harmonogramu uroczystości Rajdu Integracyjnego dla uczniów klas I.

Uroczyste obchody rocznic państwowych i religijnych oraz pamięć o ważnych wydarzeniach z historii Polski wpływa na kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i  obywatelskich wśród młodzieży.

W szkole promujemy zdrowy styl życia, dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniami na corocznym Festynie Zdrowia.

Naszą ofertę edukacyjną prezentujemy także młodszym kolegom ze szkół podstawowych otwierając przed nimi drzwi naszego gimnazjum….

Młodzież chętnie angażuje się w różne akcje społeczne i w ramach wolontariatu niesie pomoc potrzebującym. Takie działania wskazują właściwą postawę wobec innych, kształtują charakter, uwrażliwiają na cierpienie, uczą empatii i pomagają zrozumieć drugiego człowieka.

To wszystko sprawia, że Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II jest szkołą na miarę XXI wieku – przyjazną, bezpieczną i nowoczesną.

Prezentacja: historia-szkoly