Rekrutacja do klasy pierwszej

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

w roku szkolnym 2023/2024

do klas PIERWSZYCH

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4

 im.  Jana Pawła II w Kozienicach

 

Kryteria wraz z liczbą punktów

Lp Kryterium Liczba maksymalnych punktów do zdobycia Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium
1 Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły 2 Poświadcza Dyrektor szkoły
2
Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole
2
3 Rodzic(e)/opiekun(owie) prawni kandydata pracują w pobliżu szkoły 1 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
4 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki 1 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
5  

Obwód szkolny kandydata

 

1 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
Razem:  7  

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych:

LP Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającym spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01 marca 2023r. do 28 marca 2023r. do godz. 1500 od 16 sierpnia 2023r. do 18 sierpnia 2023r. do godz. 1500
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14.12.2016r. – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2021r. poz. 1082) do 31 marca 2023r. do godz. 1500 do 21 sierpnia 2023r. do godz. 1500
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 5 kwietnia 2023r.   do godz. 1500 23 sierpnia 2023r.   do godz. 1500
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 6 kwietnia 2023r. do 13 kwietnia 2023r. do godz. 1500 od 24 sierpnia 2023r. do 25 sierpnia 2023r. do godz. 1500
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 14 kwietnia 2022r. do godz. 1500 28 sierpnia 2023r. do godz. 1500

 

Szanowni Rodzice!

Tegoroczna rekrutacja do pierwszych klas szkół : Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1,2,3,4 w Kozienicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie,  prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2023 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w jednej z wymienionych szkół podstawowych, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru. Chcąc ułatwić Państwu proces zapisu dziecka do przedszkola przedstawiamy zasady rekrutacji „krok po kroku”.

ZASADY OGÓLNE:

Do klas pierwszych przyjmowane są:

 1. Dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 2. Dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2017r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący – tj. burmistrza Gminy Kozienice oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie – w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie określonym w harmonogramie (obowiązyje zgłoszenie elektroniczne potwierdzone wersją papierową.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

 1. Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły.

Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia rodzice dołączają oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 1. Kandydaci spoza obwodu
  1. kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
  2. rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji – nie więcej niż trzy szkoły.
  3. szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru,
  4. kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską w Kozienicach,

umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Złożenie wniosku/zgłoszenia

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.
  https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice
 2. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych w Na kolejność przyjęć nie mają wpływu:
 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku
 1. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.
 2. Aby poprawnie złożyć wniosek należy:
 3. wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru
 • w tym celu należy:
  • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
  • wydrukować wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.
 1. wypełnić odręcznie papierowy wniosek/zgłoszenie
 • w tym celu należy:
  • wypełnić papierowy wniosek/zgłoszenie odręcznie i po podpisaniu złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
  • informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

 

 1. Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 2. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku/zgłoszenia należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia oświadczenie wyjaśniające, dlaczego jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice  zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku/zgłoszeniu.
 3. Do wniosku/zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia są do pobrania w zakładce „pliki do pobrania”

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. W przypadku negatywnego zweryfikowania informacji zawartych w oświadczeniu lub braku dokumentów potwierdzających kryterium komisja rekrutacyjna nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 1. wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do burmistrza gminy Kozienice o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

W celu potwierdzenia oświadczenia burmistrz Gminy Kozienice może:

 • skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • wystąpić o nie do instytucji publicznych,
 • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego.
 1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 2. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka pisemnie – w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Procedura odwoławcza

 

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły – w terminie 7 dni od dnia podania
  do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Do pobrania:

 1. ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY Nr 21/2022/2023 z dnia 27.02.2023 r. -> pobierz
 2. SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ -> pobierz
 3. REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ -> pobierz
 4. POTWIERDZENIE WYBORU SZKOŁY -> pobierz