Rekrutacja do klasy pierwszej


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE  I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

w roku szkolnym 2018/2019

do klas PIERWSZYCH

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4

 im.  Jana Pawła II w Kozienicach


Kryteria wraz z liczbą punktów

Lp Kryterium Liczba maksymalnych punktów do zdobycia Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium
1 Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły 2 Poświadcza Dyrektor szkoły
2 Rodzic(e)/opiekun(owie) prawni kandydata pracują w pobliżu szkoły 1 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
3 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki 1 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
4  

Obwód szkolny kandydata

 

1 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
Razem: 5  

 

Druki do pobrania:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 15/15/2017/2018  z dnia 07.02.2018 r  (ZGŁOSZENIE) -> pobierz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 15/15/2017/2018  z dnia 07.02.2018 r (WNIOSEK) -> pobierz

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 15/15/2017/2018  z dnia 07.02.2018 r (PRACA) -> pobierz

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 15/15/2017/2018  z dnia 07.02.2018 r (KREWNI) -> pobierz

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 15/15/2017/2018  z dnia 07.02.2018 r ( OBWÓD) -> pobierz

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 15/15/2017/2018  z dnia 07.02.2018 r (POTWIERDZENIE) -> pobierz

Lista Kandydatów zakwalifikowanych do rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 do  klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach. -> pobierz

Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 do  klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach. -> pobierz

Lista Kandydatów przyjętych do  klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach. -> pobierz

Lista kandydatów nieprzyjętych po rekrutacji do pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach. -> pobierz