Rekrutacja do klasy pierwszej

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

w roku szkolnym 2021/2022

do klas PIERWSZYCH

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4

 im.  Jana Pawła II w Kozienicach

 

Kryteria wraz z liczbą punktów

Lp Kryterium Liczba maksymalnych punktów do zdobycia Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium
1 Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły 2 Poświadcza Dyrektor szkoły
2
Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole
2
3 Rodzic(e)/opiekun(owie) prawni kandydata pracują w pobliżu szkoły 1 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
4 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki 1 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
5  

Obwód szkolny kandydata

 

1 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
Razem:  7  

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 zawarty jest w Zarządzeniu Nr 14/2021 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 25 stycznia 2021 r. i obejmuje rekrutację do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym:

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych:

 


Lp.


Czynności rekrutacyjne

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01 marca 2021r.
do 26 marca 2021r. do godz.1500

od 18 sierpnia 2021 r.
do 19 sierpnia 2021 r.
do godz.1500

2

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej   i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
z dnia 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U.
z 2020r. poz. 910 z późn. zm.)

do 30 marca 2021r.
do godz. 1500

do 20 sierpnia 2021r.
do godz.1500

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

06 kwietnia 2021r.

do godz. 1500

23 sierpnia 2021r.
do godz.1500

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 07 kwietnia 2021r.
do 15 kwietnia 2021r.
do godz. 1500

od 24 sierpnia 2021r.
do 25 sierpnia 2021r.
do godz. 1500

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej dotyczący przyjęcia dzieci do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kozienicach obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie Dyrektora Szkoły 

Zarzadzenie_nr_24

Zarzadzenie_nr_25

Załącznik nr 2 do zarządzenia  24/100/2020/2021  z dnia 26.02.2021 r.  -> pobierz

 

Druki i wnioski:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 22/98/2020/2021 z dnia 16.02.2021 r.  (ZGŁOSZENIE) -> pobierz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr  22/98/2020/2021 z dnia 16.02.2021 r.   (WNIOSEK) -> pobierz

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 22/98/2020/2021 z dnia 16.02.2021 r.  (KREWNI) -> pobierz

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr  22/98/2020/2021 z dnia 16.02.2021 r.   (OBWÓD) -> pobierz

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 22/98/2020/2021 z dnia 16.02.2021 r.    (PRACA) -> pobierz

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 22/98/2020/2021 z dnia 16.02.2021 r.  ( RODZEŃSTWO) -> pobierz

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr  22/98/2020/2021 z dnia 16.02.2021 r.  (POTWIERDZENIE) -> pobierz

 

Na podstawie §11b ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370 i 532) oraz art. 158 USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) podaję do wiadomości listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I poprzez wywieszenie w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 oraz na stronie internetowej szkoły.

Lista Kandydatów zakwalifikowanych do rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022 do  klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach. -> pobierz

Zgodnie z harmonogramem rekrutacyjnym prosimy o potwierdzenie wyboru placówki -> pobierz

Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022 do  klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach. -> pobierz

Lista Kandydatów przyjętych do  klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach. -> pobierz

Lista kandydatów nieprzyjętych po rekrutacji do pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach. -> pobierz