Kompetencje emocjonalno – społeczne

Wszyscy w mniejszym lub większym stopniu zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w czasach intensywnego rozwoju technologii cyfrowych, gdzie często kompetencje społeczne stają się mocno niedocenione. A tymczasem my ludzie potrzebujemy drugiego człowieka do rozwoju społecznego i nabywania umiejętności społecznych.

Kompetencje emocjonalno –  społeczne czyli co?

Bardzo ważne jest, żeby dbać o rozwój kompetencji emocjonalno – społecznych dzieci należy nauczyć je rozpoznawać, nazywać własne i cudze emocje, a także radzić sobie z nimi. Regulacja i kontrola własnych emocji przekłada się na zachowania, jakie prezentują dzieci w sytuacjach społecznych.

Jakie strefy warto wspierać, by wyposażyć dziecko w kompetencje społeczne?

 • umiejętności komunikacyjne – wypowiadanie się, słuchanie, zadawanie pytań, stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozumienie i stosowanie mowy niewerbalnej,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • umiejętność pracy w grupie – współpraca, branie pod uwagę cudzego zdania, przeżywanie porażki,
 • rozumienie i przestrzeganie norm i zasad społecznych w różnych miejscach i sytuacjach,
 • zachowania asertywne – asertywna odmowa, bronienie swoich granic, komunikowanie swoich potrzeb w sposób nienaruszający praw innych osób,
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i cudzych,
 • radzenie sobie z emocjami w sposób akceptowany społecznie,
 • umiejętność przyjęcia cudzego punktu widzenia i świadomość tego, że każdy człowiek może inaczej spostrzegać  sytuacje, co innego myśleć, chcieć  i odczuwać,
 • samokontrola zachowania – umiejętność kontroli swoich emocji i zachowań, wyznaczania sobie celów, planowania, czekania na swoją kolej,  hamowania impulsywnych zachowań.

Jak rozwijać kompetencje emocjonalno – społeczne?

 • pozwól dziecku na samodzielność w zakresie wykonywania codziennych czynności, podejmowania decyzji wyboru, rozwijania swoich możliwości,
 • ucz dziecko rozpoznawania i nazywania emocji oraz radzenia sobie z nimi w sposób efektywny oraz akceptowany społecznie,
 • rozmawiaj z dzieckiem, pokaż, jak prowadzić dialog – mówić, pytać, odpowiadać, słuchać, rozwiązywać konflikty, argumentować, przedstawiać swój punkt widzenia itp.; w rozmowach opowiadaj też o tym, jakimi zasadami kieruje się życie społeczne, jak wypada i należy  się zachować w różnych sytuacjach,
 • szanuj uczucia dziecka i akceptuj jego zdanie, bierz je pod uwagę,
 • buduj u dziecka pozytywną samoocenę – chwal, podkreślaj mocne strony, doceniaj wysiłek wkładany w wykonywanie różnych zadań, stosuj pozytywne wzmocnienia,
 • ucz samokontroli zachowania – czekania na swoją kolej, hamowania impulsywnych zachowań, wyznaczania sobie celów i planowania ich realizacji,
 • proponuj  zabawy tematyczne i odgrywanie scenek, w których dziecko przećwiczy zachowanie w różnych miejscach i sytuacjach społecznych,
 • stwarzaj możliwości uczestnictwa w różnych wydarzeniach społecznych, kulturalnych, charytatywnych, żeby dziecko w realnych sytuacjach poznawało zasady i normy życia społecznego, mogło je ćwiczyć, uzyskiwało informacje zwrotne na temat swojego zachowania; kontakt z rówieśnikami jest bardzo istotny  wyjście do kina,
 • bądź przykładem – zachowania dorosłego w różnych sytuacjach są dla dziecka najlepszą lekcją.

 

 

 

Kaja Gregorczyk

Psycholog szkolny

Bibliografia:

Psychologiawprzedszkolu.wordpress.com

Lasota. A., Trening umiejętności emocjonalnych i społecznych dziecka, wyd. Difin.