Czego uczymy

Na co kładziemy nacisk

1. Edukacja ekologiczna
2. Edukacja regionalna
3. Edukacja europejska

Co nas wyróżnia

1. Organizowanie takich imprez jak: Obchody Dnia Ziemi (co roku), Przegląd Inscenizacji Ekologicznych, Festyn Ekologiczny.
2.Aktywny udział uczniów w konkursach o tematyce europejskiej, organizowanie co roku w maju Dnia Europy.
3.Przeprowadzanie w klasach pierwszych gimnazjum konkursu „Historia Kozienic i naszego regionu”.
4.Co roku są organizowane w naszej szkole uroczyste akademie z okazji rocznicy 11-tego Listopada i Konstytucji 3-go Maja.
5.Wymiana młodzieży z niemiecką szkołą w Gollheim.

Zajęcia pozalekcyjne

1. Organizujemy zajęcia dla młodzieży:
– koła zainteresowań,
– gazetka szkolna,
– Szkolny Klub Sportowy,
– Liga Ochrony Przyrody,
– Szkolny Klub Europejski.

Dla szczególnie zdolnych

1. Organizujemy:
– koła przedmiotowe,
– zajęcia w Szkolnym Klubie Europejskim
– Liga Ochrony Przyrody.
2. Możliwość udziału zdolnych uczniów w różnego rodzaju konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
3. Nauczanie wielopoziomowe ze szczególnym uwzględnieniem ucznia zdolnego.
4. Uczniowie zdolni otrzymują dodatkowe ćwiczenia i zadania o wyższym stopniu trudności.

Oferta dla ucznów z trudnościami

1. Proponujemy:
– indywidualizowanie pracy na lekcjach,
– konsultacje,
– koła wyrównawcze,
– pozytywne motywowanie uczniów.
2. Wewnątrzszkolny system oceniania pozwalający każdemu uczniowi osiągnąć sukces.
3. Uczniowie otrzymują zadania dostosowane do swoich możliwości.

Języki obce

j. angielski, j. niemiecki

Jak uczymy języków

1. Każda klasa realizuje 3 godziny lekcyjne tygodniowo języka niemieckiego lub języka angielskiego.
2. Klasy humanistyczne uczą się dwóch języków obcych – 3+1 godz. tygodniowo.

Zajęcia profilaktyczne

1. W ramach ogólnopolskiej kampanii przeprowadzono program „Alkohol-kradnie wolność” – pedagog szkolny A. Jasik
2. Program profilaktyczno -wychowawczy „Spójrz inaczej” w klasach I-24 godziny, w klasach II-17 godzin prowadzony przez nauczycielki Iwonę Bitner, Wiesławę Kucharską.
3. Pogadanki na lekcjach wychowawczych z udziałem pedagoga szkolnego oraz zaproszonego funkcjonariusza policja na temat agresji i przestępczości wśród młodzieży.