Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne  w roku szkolnym 2022/2023

Innowacja pedagogiczna „ Zawodowy zawrót głowy” opracowana i realizowana przez panią Agnieszkę Strzelczyk to cykliczne spotkania z osobami, które w sposób ciekawy i inspirujący przedstawią dzieciom wykonywane przez siebie
zawody lub swoje pasje i zainteresowania. W ramach programu naszą szkołę odwiedzi wiele interesujących osób, min. rodzice dzieci uczących się w naszej szkole. Uczniowie będą również odbywać wycieczki do miejsc pracy.
Nowatorstwem programu będzie to, że uczniowie oprócz zajęć teoretycznych, w głównej mierze będą poznawać zawody poprzez wyjścia, wycieczki do miejsc pracy, gdzie w praktyczny sposób poznają tajniki niektórych zawodów, będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami, przedmiotami niezbędnymi do wykonywania danych czynności. Program, to próba wsparcia uczniów w dookreśleniu pola ich zainteresowań i predyspozycji w podjęciu decyzji o wyborze dalszego kierunku rozwoju. To będzie okazja do przyjrzenia się sobie bliżej, lepsze poznanie samych siebie, nazwanie własnych
talentów i określenie preferencji zawodowych.

Innowacja pedagogiczna ,, Z ortografią za pan brat” opracowana i realizowana przez panią Agnieszkę Strzelczyk adresowana jest do uczniów klas I – III. Innowacja pozwala na rozwijanie u dzieci umiejętności kluczowych takich, jak : uczenie się, zapamiętywanie, poszukiwanie, kojarzenie, praktyczne działanie i rozwój wyobraźni w zakresie przyswajania i zapamiętywania zasad ortograficznych. Dzięki autorskiego pomysłu możliwe jest wydobycie z uczniów ich potencjału i możliwości, a także pogłębianie i rozwijanie zainteresowań ortografią i wykorzystaniem poznanych zasad w praktyce.
Rozwijanie kluczowych umiejętności poznawczych odbywa się poprzez tworzenie obrazkowego słowniczka ortograficznego, który pozwoli na usprawnienie procesu uczenia się, zapamiętywania i kojarzenia. Uczniowie będą poszerzają swoją wiedzę poprzez urozmaicone dodatkowe ćwiczenia, zabawy, rebusy, gry ortograficzne, gry komputerowe…Działanie objęte innowacją są wplecione w proces dydaktyczno – wychowawczy. Ma ona
na celu uatrakcyjnienie nauki ortografii na pierwszym etapie kształcenia. Pozwoli również zainteresować dzieci ortografią, która z ich perspektywy jest mało atrakcyjna, a w konsekwencji ułatwi im przejście z pierwszego do drugiego etapu kształcenia.
Innowacja pedagogiczno – metodyczna,,Znaczki wesołe i smutne za zachowanie, kamyczki motywacyjne za aktywność”. opracowana i realizowana przez panią Agnieszkę Strzelczyk.Innowacja ma pomóc w wyrobieniu nawyków dobrego zachowania. Dzieci uczą się w zespole współpracować, dawać, brać, dzielić się, przełamywać egocentryzm.
Zastosowanie jej przyczyni się do kształtowania postaw prospołecznych, których podstawą są opanowanie, tolerancja, życzliwość oraz rozumienie i umiejętność działania na rzecz innych, a także wpłynie na zwiększenie aktywności uczniów. Nowatorstwo polega na wprowadzeniu systemu znaczków wesołych i smutnych oraz motywacyjnych kamyczków. Znaczki wesołe za wzorowe zachowanie i znaczki smutne za niewłaściwe zachowanie. Smutny znaczek uczeń otrzymuje po uzyskaniu dwóch ostrzeżeń i braku poprawy swojego zachowania. Zachowanie oceniane jest codziennie pod koniec zajęć
lekcyjnych. Uczniowie wklejają zdobyte znaczki do zeszytu informacji dla rodziców. Motywacyjne kamyczki uczniowie otrzymują za aktywność podczas zajęć edukacyjnych – za odpowiedź wyrazem jeden kamyczek, pełnym zdaniem dwa
kamyczki; za informacje dodatkowe trzy lub cztery kamyczki. Zachowanie oraz ilość zdobytych kamyczków nauczyciel zapisuje w karcie obserwacji ucznia. W każdym tygodniu rodzic otrzymuje informację o aktywności i zachowaniu dziecka na zajęciach i podczas przerw. Pod koniec każdego miesiąca następuje podsumowanie zachowaniai aktywności. Za wzorowe zachowanie w danym miesiącu uczniowie otrzymują dwa ,,magiczne kamyki” za jedno ostrzeżenie, po którym nastąpiła poprawa zachowania jeden ,,magiczny kamyczek”. Uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę kamyczków motywacyjnych otrzymują dwa ,,magiczne kamyki”, a uczniowie zgłaszający się do odpowiedzi po jednym kamyku.
Innowacja jest ściśle powiązana z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, stanowi uzupełnienie i rozszerzenie realizowanych w nich treści.
Innowacja „Myślę, liczę, rozwiązuję…” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby uczniów, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego .Odbiorcami są uczniowie kl. VIIIa. Na zajęciach uczniowie będą przygotowywani do egzaminu i konkursów poprzez rozwiązywanie różnorodnych zadań z wykorzystaniem aktywizujących
metod nauczania, będą mieli możliwość samokontroli efektów swojej pracy i oceny własnych umiejętności. Będzie wspierany rozwój uczniów oraz wyrównywanie braków edukacyjnych powstałych w toku kształcenia. Treści programowe, służące osiąganiu celów, będą oparte na podstawie programowej. Aktywny udział uczniów w zajęciach pomoże im uwierzyć we własne siły, a tym samym osiągnąć lepsze wyniki na egzaminie z matematyki oraz w konkursach matematycznych.
Autor innowacji: Katarzyna Król – nauczyciel matematyki.