„Każdy z nas jest wyjątkowy” – zajęcia biblioterapeutyczne

Zajęcia biblioterapeutyczne w ramach projektu Szkoła Równych Szans IV edycja współfinansowane  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki miały na celu pracę z młodzieżą z  trudnościami w  nauce, wynikającymi  z  ograniczonych możliwości  intelektualnych i dysfunkcji  zdrowotnych,  zaniedbanych  wychowawczo  przez  rodzinę,  a  także niechętnych do nauki szkolnej.

W  trakcie  zajęć,  które  prowadzone  były  indywidualnie,  jak  i  w  małych    grupach realizowano cele: rewalidacyjny, resocjalizacyjny, profilaktyczny i ogólnorozwojowy.  W  trakcie  zajęć  stosowano  następujące  metody  pracy:  głośne,  samodzielne  czytanie tekstów  przez  młodzież,  czytanie  wyselekcjonowanych  tekstów  przez  prowadzącego, słuchanie  tekstów  biblioterapeutycznych  o  charakterze  relaksacyjnym  lub aktywizującym, dyskusję nad czytanym utworem, pisanie listu do bohatera literackiego, tworzenie  zakończenia  utworu,  dramę,  inscenizację,  pantomimę;  wykonywano  prace plastyczne ilustrujące emocje uczniów, relaksację i filmoterapię.

Nauczycielki  biblioteki  Wiesława  Kucharska  i  Danuta  Słowińska  poruszały  tematy  z zakresu:  poprawy  komunikacji  interpersonalnej  w  grupie  poprzez    rozwiązywanie konfliktów,  stwarzanie  możliwości  funkcjonowania  w  różnych  rolach  społecznych  i relacjach interpersonalnych, naukę asertywnej obrony swoich praw i opinii, akceptację i szacunek w relacjach międzyosobowych, dostrzeganie potrzeb własnych i cudzych oraz empatię.

Uczestnicy  zajęć  mieli  okazję  planowania  wizji  własnej  osoby  poprzez  dokonywanie samooceny   swojego  postępowania  a  także  postępowania  bohaterów  prezentowanych  historii, uświadamiania  zagrożeń  oraz  możliwości  ich    uniknięcia  oraz  kształtowania  postaw prospołecznych,  prorodzinnych  i  prozdrowotnych.  Podczas  spotkań  poruszano  także problematykę  związaną  z  okresem  dorastania.  Podkreślano  rolę  rodziny  w  życiu  człowieka, kształtowanie hierarchii wartości oraz tożsamości i poczucia sensu życia.

Zajęciom  towarzyszyła  muzyka  relaksacyjna,  która  stwarzała  atmosferę  ciepła,  odprężenia  i dobrego samopoczucia. W czytelni biblioteki stworzono namiastkę domu rodzinnego: ogromna sofa  z  licznymi  poduszkami,  miękki  dywan  a  w  zasięgu  rąk  duży  telewizor,    nowoczesny radiomagnetofon,  książki, audiobooki, filmy a dla spragnionych zdrowe soki i woda mineralna. 3 października 2012 r. zorganizowano wycieczkę do Biblioteki Narodowej w Warszawie, której celem było zapoznanie z księgozbiorem, czytelnią mikrofilmów, działalnością badawczą oraz z zadaniami  naszej  narodowej  książnicy.  Tuż    przed  świętami  Bożego  Narodzenia  2012  r. młodzież  odwiedziła    Ośrodek  Szkolno­Wychowawczy  w  Opactwie  i  Warsztaty  Terapii Zajęciowej w Przewozie, gdzie przedstawiła zwyczaje świąteczne panujące na wsi w latach 30. XX wieku na terenie byłego powiatu kozienickiego. Przedstawienie oparte było na opowiadaniu Janusza Karasia – pisarza regionalnego  pt. „Wigilia”, zamieszczonym w książce „Jak to kiedyś bywało?” Kontakt gimnazjalistów  z osobami niepełnosprawnymi wpłynął na wzrost empatii, co sprowokowało do rozmów na temat  stanów emocjonalnych człowieka.

W  spotkaniach  biblioterapeutycznych  uczestniczyło  około  50 uczniów  Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła  II w Kozienicach.  Zajęcia  dowiodły,  iż każdy  uczeń  jest wyjątkowy, tkwi w nim potencjał intelektualny, który uwydatnia się wtedy, kiedy nauczyciel ma możliwość pracy w małych grupach  lub indywidualnie. Wtedy również ujawnia się wrażliwość młodych ludzi na potrzeby i problemy innych. Szkoła Równych Szans to okazja do rozwijania zainteresowań i zdolności, przebywania w grupie rówieśniczej, wzajemnych rozmów i dyskusji na różne tematy. To także możliwość  poczucia  się  akceptowanym,  szanowanym,  lubianym,  ale  przede  wszystkim szczęśliwym.

{gallery}images/pg1/Szkola Rownych Szans/IV edycja/Biblioterapia{/gallery}