KONKURS – Równość szans kobiet i mężczyzn.

Szkoła Równych Szans – IV edycja

KONKURSRówność szans kobiet i mężczyzn.

W ramach realizacji projektu unijnego Szkoła Równych Szans – IV edycja został przeprowadzony konkurs pt. Równość szans kobiet i mężczyzn.

Termin realizacji konkursu: 25 XI 2013 – 13 XII 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 16 XII 2013 r.

Konkurs realizowany był w ramach następujących zajęć:

– koło przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych  (język polski),

– zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas I i II,

– koło języków obcych (język angielski),

– koło europejskie.

Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Cieślakowska, Iwona Bitner.

KONKURS POLONISTYCZNY „Czas na równe traktowanie”.


I Kategoria – rozprawka

Cele konkursu:

– pogłębianie wiedzy z przedmiotów humanistycznych,

– rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia uczniów,

– stwarzanie uczestnikom możliwości prezentacji własnych przemyśleń i talentów literackich,

– poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,

– odkrywanie talentów polonistycznych wśród młodzieży,

– ukierunkowanie i rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań dotyczących problemów otaczającego świata,

– rozbudzanie ambicji i wyrabianie nawyku samokształcenia,

– doskonalenie kompetencji językowych uczniów,

– wyrażenie własnego zdania na temat równości płci,

– zapoznanie się ze słownikiem pojęć dotyczących równości praw kobiet i mężczyzn.

Zasady uczestnictwa:

Zadaniem trzecioklasistów było napisanie rozprawki na jeden z podanych tematów:

1. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Jestem za czy przeciw?

2. Mężczyźni i kobiety – jesteśmy różni, ale równi. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

3. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że w Polsce istnieje zjawisko dyskryminacji kobiet?

4. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że mężczyźni i kobiety mają równe szanse na rozwój we wszystkich sferach życia społecznego?


W konkursie wzięło udział 121 uczniów klas trzecich w tym 56 dziewcząt i 65 chłopców uczęszczających na zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych (język polski).

II Kategoria – dyktando

Cele konkursu:

– uwrażliwienie na piękno języka ojczystego,

– kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad ortografii i interpunkcji,

– nabywanie umiejętności świadomego korzystania ze słowników ortograficznych,

– rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego,

– sprawdzenie znajomości reguł ortograficznych i umiejętności stosowania ich w praktyce,

– propagowanie równości płci i zrywanie ze stereotypami panującymi w społeczeństwie.

Zasady uczestnictwa:

Zadaniem uczniów było napisanie dyktanda pt. „Równouprawnienie”.


„Równouprawnienie”

Od niepamiętnych czasów nierówne traktowanie obu płci jest przyczyną niezadowolenia kobiet. Nie o to chodzi, żeby zaraz zostawać zagorzałą feministką oraz ślubować, że nie wyjdzie się za mąż i nie spojrzy w życiu na żadnego mężczyznę. Takie nierozsądne postanowienia podjęły bohaterki nieodparcie śmiesznej komedii Aleksandra Fredry pt. „Śluby panieńskie”. Nie każda kobieta marzy o pełnieniu roli życiowej nie mniej ważnej i odpowiedzialnej niż mężczyzna. Niektóre uwielbiają być gospodyniami domowymi, nie widzą świata poza wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu. I nie wolno im narzucać na siłę niepożądanych ról społecznych. Z drugiej strony, czyż nie należy im się szacunek         i uznanie za nienaganne wypełnianie niewdzięcznej i nieefektownej domowej roboty? Chodzi o to, żeby nie zabraniać paniom realizowania swoich ambicji w tradycyjnie niekobiecych zawodach i stanowiskach. Bo czyż kobieta nie nadaje się na inżyniera? Czy nie może być obiektywnym szefem? Czy nie przejawia talentów w dziedzinie bankowości i finansów?      W wielu państwach na całym świecie nikt już nie zadaje sobie nawet takich pytań. Niekwestionowane uznanie równych praw kobiet i mężczyzn przynosi krajowi wielkie korzyści. Nie rozwijają się te państwa, w których nie przestrzega się równouprawnienia, gdzie nie wolno kobiecie pokazywać twarzy, gdzie traktuje się kobiety nie całkiem jak człowieka.


W konkursie wzięło udział  230 uczniów klas pierwszych i drugich, w tym 120 dziewcząt i 110 chłopców. Wszyscy  uczęszczali na zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.

 KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „Gender Equality”.

Cele konkursu:

– poszerzanie umiejętności językowych młodzieży,

– inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej,

– ćwiczenie czytania ze zrozumieniem,

– wykazanie się kreatywnością i twórczym podejściem do tematu,

– propagowanie nauki języka angielskiego wśród uczniów,

– podniesienie poziomu umiejętności językowych,

– wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo,

– poznanie stereotypów dotyczących wychowania dziewczynek i chłopców,

– zapoznanie się ze statystykami dotyczącymi dyskryminacji kobiet w różnych krajach świata,

– poznanie podstawowych pojęć dotyczących zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Zasady uczestnictwa:

W konkursie wzięło udział 92 uczniów, w tym 55 dziewcząt i 37 chłopców. Wszyscy  uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego. Ich zadaniem było przeczytanie tekstu pt. „Gender Equality” i udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.KONKURS GEOGRAFICZNY „Dyskryminacja kobiet w różnych częściach świata”.

Cele konkursu:

– rozbudzanie i rozszerzanie zainteresowań geografią,

– kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

– stworzenie uczniom warunków do wykazania się swoją wiedzą i zainteresowaniami,

– kształtowanie umiejętności czytania, interpretowania i posługiwania się mapą,

– wdrażanie do samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji,

– rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów,

– rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej młodzieży,

– zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o kulturze i historii państw europejskich,

– ukazanie na plakatach/mapach krajów, w których panuje dyskryminacja kobiet,

– stworzenie pracy plastycznej dotyczącej zjawiska dyskryminacji kobiet.

Zasady uczestnictwa:

W konkursie wzięło  udział  10 uczniów, w tym jeden chłopiec. Wszyscy uczęszczają na zajęcia koła europejskiego. Ich zadaniem było wykonanie mapy lub plakatu ilustrującego zjawisko dyskryminacji kobiet na świecie. Celem było wyłonienie prac, które najlepiej ukażą ideę konkursu.


Dnia 16 XII 2013 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Laureatom w poszczególnych kategoriach wręczono pamiątkowe dyplomy.

Lista laureatów konkursu


KONKURS POLONISTYCZNY „Czas na równe traktowanie”.

 

I Kategoria – rozprawka  (j. polski)

 

1 miejsce – Michał Wójtowicz klasa III a

2 miejsce – Weronika Stochmal klasa III e

3 miejsce – Bartłomiej Matracki klasa III e

3 miejsce – Adrian Wasiński klasa III a

II Kategoria – dyktando  ( j. polski)

 

1 miejsce – Patrycja Gajda kl. I c

2 miejsce – Zuzanna Radziejewska kl. I e

3 miejsce – Wiktoria Rybak kl. I e

3 miejsce – Ewa Wach kl. II b

 

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „Gender Equality”.

 

Kategoria – czytanie ze zrozumieniem  ( j. angielski)

 

1 miejsce – Dominika Słowińska kl. I e

2 miejsce – Maja Wójcik kl. I e

2 miejsce – Paulina Kowalczyk kl. I e

3 miejsce – Wiktoria Rybak kl. I e

3 miejsce – Izabela Narojczyk kl. I e


KONKURS GEOGRAFICZNY „Dyskryminacja kobiet w różnych częściach świata”.

 

Kategoria – plakat  ( geografia)

 

1 miejsce – Maciej Kutyła kl. III d

2 miejsce – Kinga Połeć kl. III f

2 miejsce – Anna Wiśniewska kl. III f

3 miejsce – Adrianna Wałęka kl. II d

PODSUMOWANIE

(wpływ konkursu na wiedzę uczniów nt. równości szans kobiet i mężczyzn)

 

Dzięki przeprowadzonym działaniom uczniowie poszerzyli swoją wiedzę nt. zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Mieli możliwość wyrażenia własnego zdania na temat równości i dyskryminacji, wybierając i opracowując jeden z tematów rozprawki. Uczniowie bardzo ciekawie pisali o swoich spostrzeżeniach i zajmowali określone stanowisko
w tej sprawie, zgodnie ze swoją wiedzą i przekonaniami. Zapoznali się także ze słownikiem pojęć dotyczących zagadnienia równości. Oprócz tego, poszerzyli swoją wiedzę korzystając
z różnych źródeł informacji (dodatkowa literatura, strony www dotyczące poruszanego zagadnienia). Konkurs był inspiracją dla uczniów do pracy samokształceniowej, wymagał kreatywności i twórczego podejścia do tematu. Miał na celu przede wszystkim propagowanie równości płci i zrywanie ze stereotypami rozpowszechnionymi w społeczeństwie m.in. dotyczącymi wychowania dziewczynek i chłopców (wybór koloru ubrania czy zabawki), wykonywania odpowiednich zawodów przeznaczonych dla kobiet lub mężczyzn itp. Oprócz tego młodzież zapoznała się ze statystykami dotyczącymi dyskryminacji kobiet w różnych dziedzinach życia społecznego. Przygotowując mapy/plakaty uczniowie stworzyli obraz,
na którym doskonale ukazane zostało zjawisko dyskryminacji w poszczególnych krajach świata.

Konkurs „Równość szans kobiet i mężczyzn” poszerzył wiedzę uczniów na temat równouprawnienia płci. Pokazał i pozwolił zrozumieć, jak ważnym elementem
jest propagowanie zasad równości oraz eliminowanie negatywnych stereotypów, które mają wpływ na kształtowanie osobowości młodego człowieka. Panujące od setek lat schematy
nie zawsze mają odzwierciedlenie w prawdziwym życiu. Dlatego warto było zastanowić
się czy takie zachowania, choć powszechnie akceptowane, są właściwe. Najważniejsze
jest przecież to, że każdy człowiek ma takie same prawa i nie możemy nikomu narzucać stylu życia i roli, którą ma pełnić. Role społeczne kobiet i mężczyzn powinny wynikać
z ich indywidualnych wyborów, nie natomiast z oczekiwań społeczeństwa.

{gallery}images/pg1/Szkola Rownych Szans/IV edycja/Konkurs Rownosc Szans{/gallery}