Konkurs „ UBOGACENI – WDZIĘCZNI” – V edycja

Zapraszamy do udziału w piątej edycji konkursu „ UBOGACENI – WDZIĘCZNI”

 

 CELE KONKURSU:

 • Upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły;
 • uczczenie beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • popularyzacja i pogłębienie wiedzy o życiu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II;
 • rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania osobą wybitnego Polaka, Jego życiem, działalnością i nauczaniem;
 • Wskazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu dla dzieci i młodzieży;
 • Wdrażanie zasad nauczania Jana Pawła II w codzienne życie;
 • inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej;
 • promocja talentów, rozbudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów;
 • integracja szkół.

 

ADRESACI:

Adresatami konkursu są uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych gminy Kozienice. Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. Przedszkole/ szkoła może brać udział w dowolnie wybranych formach konkursu. Uczeń może uczestniczyć w więcej niż jednym konkursie.

  

FORMY:

  

PRZEDSZKOLE – KONKURS PLASTYCZNY
SZKOŁA PODSTAWOWA
Konkurs plastyczny kl. 1-3 ; kl. 4-6 i kl. 7-8
Konkurs plastyczny – uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych           
Konkurs multimedialny

 

 

 WYMAGANIA:

 

PRZEDSZKOLE – konkurs plastyczny– „Laurka dla św. Jana Pawła II  z okazji 100. rocznicy urodzin”.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – konkurs plastyczny

Konkurs odbywa się w czterech grupach wiekowych: I-III, IV-VI, VII-VIII i uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 • klasy I- III: Taki duży, taki mały… święty Jan Paweł II i ja

 

 • klasy IV- VIOpowiem wam o św. Janie Pawle II – Praca konkursowa polega na wykonaniu lapbooka o św. Janie Pawle II, który dotyczyć będzie życia i działalności Ojca Świętego.  Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie wykonać i opracować lapbook.( można pracę wykonać w parach). Nauczyciele mogą jedynie udzielać konsultacji merytorycznych.  Lapbook, czyli książka na kolanach jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka może zawierać: fotografie, ilustracje, wycinki z gazet, informacje opracowane przez ucznia lub zacytowane z wybranej publikacji. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach i na karteczkach przyklejonych wewnątrz teczki. Praca powinna być wykonana z materiałów papierniczych, różnymi technikami z zachowaniem konstrukcji lapbooka.  Praca powinna mieć wymiary A4 i zawierać minimum 4 kieszonki lub schowki itp.

 

 • klasy VII- VIII-  ilustracja do cytatu – wypowiedzi św. Jana Pawła II wykonana dowolną płaską techniką formatu A3 zawierająca tekst wybranego cytatu;  Nie chodzi nam o portret papieża.

 

 • uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych – szkoła podstawowa- praca plastyczna – Jan Paweł II- święty zawsze uśmiechnięty”.

 

Wszystkie prace plastyczne powinny być wykonane indywidualnie, w formacie A-3 lub A-4, technika dowolna. Prac nie należy oprawiać. Każda praca powinna być opatrzona tabliczką zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwę i adres placówki wraz z telefonem. Do etapu międzyszkolnego przedszkole / szkoła przekazuje po trzy prace z każdej grupy wiekowej.

Kryteria oceniania: Zgodność pracy z tematem konkursu. Oryginalność opracowania, kreatywne podejście do tematu, estetyka wykonania.

 

Konkurs multimedialny- klasy VII-VIII

Zadaniem uczestnika jest przygotowanie prezentacji „Wielcy Polacy:  św. Jan
Paweł II i
 Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński”

Prezentacja multimedialna powinna być opracowana w programie Microsoft Power Point. Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych. Każda prezentacja może zawierać maksymalnie 20 slajdów opatrzonych komentarzem słownym.   W prezentacji muszą być zawarte informacje o materiałach źródłowych, które są wykorzystywane do pracy. Każda praca powinna zawierać metrykę (na ostatnim slajdzie w prezentacji) imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwę i adres szkoły wraz z telefonem. Do etapu międzyszkolnego szkoła przekazuje po 3 prace. Oceniane będą wyłącznie prace samodzielnie tworzone przez uczniów, pod kierunkiem opiekuna.

Kryteria oceniania: Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, słowo, muzyka, film itp.) Innowacyjność  i kreatywność w podejściu do tematu.

 

OCENA PRAC

Etap szkolny- komisje wewnątrzszkolne.

Etap międzyszkolny- komisje powołane przez organizatora.

 

USTALENIA PORZĄDKOWE

 1. Konkurs na etapie szkolnym należy przeprowadzić do 08 kwietnia 2020 r.
 2. Prace na konkurs należy dostarczyć na adres:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II

ul. Nowy Świat 24

26-900 Kozienice

tel/fax: (48) 614 52 01 – sekretariat

 

w nieprzekraczalnym terminie do 08 kwietnia 2020 r. ( załącznik 1) wraz ze zgłoszeniem należy nadesłać zgodę rodziców/opiekunów na ewentualną publikację pracy i udostępnienie danych osobowych ucznia na stronie internetowej organizatora konkursu ( załącznik 2).

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 2. Uroczyste ogłoszenie wyników wszystkich konkursów i wręczenie dyplomów odbędzie się w 18 maja 2020 roku podczas święta Patrona Szkoły ( szkoły zostaną poinformowane )
 3. Koszt przyjazdu uczestników na etap międzyszkolny pokrywa szkoła delegująca.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac i ich publikacji.
 5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień zawartych w regulaminie.
 6. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
 7. Niespełnienie warunków Regulaminu eliminuje uczestnika z udziału w konkursie.
 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników. – Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 poz. 1000 2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Art. 23 5. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Załączniki:

 1. Regulamin -> pobierz
 2. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia -> pobierz
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie -> pobierz