KOŁO PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

W ramach IV edycji Szkoły Równych Szans działa koło mające pomóc uczniom przygotować się do egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych. Zajęcia prowadzą nauczyciele języka polskiego i historii: Agnieszka Cieślakowska, Elżbieta Rytko, Dorota Stępień, Barbara Wojtasik, Grażyna Kręcisz i Bożena Kutera. Uczestniczą w nich zainteresowani uczniowie klas
trzecich i nie tylko, którzy chcą uzupełnić braki lub rozwijać posiadaną wiedzę – średnio w poszczególnych zajęciach bierze udział 15-20 uczniów.

Celem głównym zajęć z języka polskiego i historii jest przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach wymagań: czytania i odbioru tekstów kultury, tworzenia własnego tekstu, a także umiejętności w zakresie chronologii historycznej, analizy i interpretacji oraz narracji historycznej.

Cele szczegółowe:

– powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu teorii i historii literatury;

– kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wytrwałości i koncentracji w czasie  pracy z tekstem, umiejętności wyszukiwania konkretnych treści, analizowania oraz syntezy, wnioskowania;

– rozwijanie umiejętności argumentowania swoich wypowiedzi, redagowania dłuższych  i krótszych form wypowiedzi uczniowskiej oraz pism użytkowych;

– przypomnienie sylwetek niektórych twórców oraz wiadomości na temat epok literackich;

– przypomnienie problematyki wybranych lektur;

– dostrzeganie w odczytywanych tekstach środków wyrazu i określanie ich funkcji;

– dostrzeganie i analiza kontekstów niezbędnych do interpretacji tekstów kultury;

– budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem językowym i stylistycznym;

– tworzenie tekstów na zadany temat, spójnych pod względem logicznym i składniowym;

– analizowanie, porównywanie, porządkowanie informacji zawartych w tekstach kultury;

– formułowanie problemów, podawanie sposobów ich rozwiązania, wyciąganie wniosków;

– zapoznanie z organizacją egzaminu zewnętrznego;

– poznanie zasad prawidłowej komunikacji;

– nabycie umiejętności uczestniczenia w dyskusjach;

– wskazywanie środków stylistycznych i określanie ich funkcji w utworze literackim;

– nabycie umiejętności scharakteryzowania arcydzieła kultury narodowej w dziedzinie  literatury, malarstwa, rzeźby i architektury;

– kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania;

– rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych uczniów;

– rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością, zachodzącymi w niej procesami i wydarzeniami;

– ćwiczenie umiejętności określania wieków;

– dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych;

– powtórzenie, usystematyzowanie wiedzy z zakresu nauczania historii Polski i powszechnej  od czasów najdawniejszych do zakończenia I wojny światowej;

– doskonalenie umiejętności interpretacji tekstów źródłowych, tablic genealogicznych, tabel,  wykresów, schematów;

– ćwiczenie umiejętności posługiwania się mapą historyczną;

– nabywanie umiejętności hierarchizowania wydarzeń historycznych;

– utrwalanie podstawowej terminologii niezbędnej do rozumienia procesu historycznego;

– rozwiązywanie różnego rodzaju testów historycznych.

{gallery}images/pg1/Szkola Rownych Szans/IV edycja/zaj przygotowujace do egzaminu{/gallery}