Moja przyszłość

Wyrównywanie  szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”. Od września 2014 roku Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach realizuje projekt Województwa Mazowieckiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX.

W ramach projektu Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach  od września 2014r. do czerwca 2015 r. organizuje  zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 20 godzin /lekcyjnych/ miesięcznie dla piętnastoosobowej grupy młodzieży w następującym podziale:

  • zajęcia z nauki  języka angielskiego – 5 godzin lekcyjnych
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – 12 godzin lekcyjnych
  • zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym – 3 godziny

Udział młodzieży w projekcie „Moja przyszłość” ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych  poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej naszej szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, takich jak: język angielski /5 godzin lekcyjnych w miesiącu/, matematyka /4 godziny lekcyjne w miesiącu/, fizyka / 4 godziny lekcyjne w miesiącu/, chemia / 4 godziny lekcyjne w miesiącu/ i rynek pracy a planowanie kariery zawodowej  /3 godziny lekcyjne w miesiącu/.

Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich typach zajęć. Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.