RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Wymaganie 5

 

Respektowane są normy społeczne

 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach

 

 

 

Opracował zespół w składzie:

 

Iwona Bitner

Aleksandra Jasik

Iwona Świątkowska

Grażyna Śmietanka

Agnieszka Cieślakowska


Spis treści.

 

 1. Wstęp        3

 

 1. Informacje podstawowe        3
 1. Podstawa prawna        3
 2. Harmonogram ewaluacji         3
 3. Wymaganie                                                        4
 4. Cele ewaluacji         4
 5. Metody badawcze         4
 1. Prezentacja wyników ewaluacji         4
 2. Ankieta dla rodziców         4
 3. Ankieta dla uczniów         8
 4. Ankieta dla nauczycieli         11
 5. Arkusz zbiorczy z analizy dokumentacji szkolnej         14
 6. Podsumowanie ewaluacji         17
 7. Odpowiedzi na pytania kluczowe         17
 8. Wnioski         18
 9. Zalecenia do pracy         19

 

Wstęp

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole, dotyczącej skuteczności działań zapobiegających zjawiskom agresji i przemocy. W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z następujących źródeł: ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, rodziców i uczniów oraz analizy dokumentacji prowadzonej przez wychowawców, pedagoga i nauczycieli świetlicy. Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej do podniesienia jakości pracy szkoły.

 

 1. Informacje podstawowe

 

 • Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 560); Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

 

 • Harmonogram ewaluacji
Lp ZADANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI
1. Opracowanie projektu ewaluacji do końca października 2014 Zespół ds. ewaluacji
2. Przedstawienie projektu i przyjęcie do realizacji Dyrektor gimnazjum
3. Dobór próby badawczej i opracowanie narzędzi do końca listopada 2014 Zespół ds. ewaluacji, wsparcie zespołu wychowawczego.
4. Akceptacja ustaleń i przygotowanych narzędzi do kończ grudnia Dyrektor gimnazjum
5. Przeprowadzenie badań, zbieranie informacji do 30 marca 2015 Zespół ds. ewaluacji, wychowawcy
6. Opracowanie wyników, analiza i wyciągnięcie wniosków do 15 maja 2015 Zespół ds. ewaluacji
7. Opracowanie wstępnego raportu do 15 czerwca 2015 Zespół ds. ewaluacji
8. Przedstawienie wstępnego raportu na Radzie Pedagogicznej 26 czerwca 2015 Koordynator Zespołu ds. Ewaluacji

( Dyrektor )

9. Udostępnienie ostatecznej wersji raportu wrzesień 2015 Strona internetowa szkoły, zebrania z rodzicami, opracowanie w bibliotece szkolnej

 

 • Wymaganie 5

Respektowane są normy społeczne

Temat: Skuteczność działań zapobiegających zjawiskom agresji i przemocy w szkole.

 • Cele ewaluacji
 • Zebranie informacji na temat występowania zjawiska agresji i przemocy w szkole.
 • Analiza działań zaplanowanych do realizacji w związku z w/w problematyką.
 • Ustalenie czy uczniowie w szkole czują się bezpiecznie.
 • Poznanie opinii środowiska szkolnego na temat skuteczności podejmowanych działań.

 

 • Metody badawcze
 • Ankieta dla rodziców.
 • Ankieta dla uczniów.
 • Ankieta dla nauczycieli.
 • Arkusz analizy dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę.
 • Arkusz analizy dokumentacji świetlicy.
 • Arkusz analizy dokumentacji pedagoga.
 • Arkusz zestawienia statystycznego (z arkuszy 4-6)   zawierającego informację na temat:

– udział w zachowaniach agresywnych

– rodzaj zachowań

– podejmowane działania wychowawcze

 

 

 

 

 1. Prezentacja wyników ewaluacji na podstawie zastosowanych narzędzi badawczych.

2.1  ANKIETA DLA RODZICÓW opracowanie

Ankietę wypełniło 256 rodziców uczniów naszego gimnazjum.

Na pytanie; Z jakimi formami agresji spotykają się najczęściej Państwa dzieci  na terenie szkoły? udzielili oni następujących odpowiedzi

 1. a) słowna – 161 (62,89%)

b ) fizyczna – 29 ( 11,32%)

 1. c) odrzucenie i izolacja – 26 (10,15%)
 2. d) wandalizm – 6 (2,34%)
 3. e) kradzieże i wymuszenia – 0
 4. f) cyberprzemoc – 6 (2,34%)
 5. g) nie ma takich zjawisk – 80 (31,25%)

 

Odpowiedzi na pytanie:   Czy Państwa dzieci zgłaszają, że były ofiarami zachowań agresywnych ze strony innych na terenie szkoły?

TAK  – 31 (12,10%)                     NIE – 224 (87,50%)

jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi w dalszej części tego pytania: Jeżeli tak, to kto zachowywał się wobec nich agresywnie  17 (6,64) rodziców wskazało na kolegów, 2 (0,8%) na nauczycieli, 1 (0,4%)osoba na  kogoś nieznanego. Pozostali nie wypowiedzieli się na ten temat.

Jak  często dzieci zgłaszają Państwu ten problem? Oto odpowiedzi:

 1. a) bardzo często, codziennie – 4 (1,56%)
 2. b) kilka razy w tygodniu – 1 (0,4%)
 3. c) kilka razy w miesiącu – 19 (7,42%)
 4. d) bardzo rzadko – 93 (36,32%)
 5. e) nie zgłaszały takiego problemu – 136 (53,12%)

 

Ankietowani rodzice  w przypadku, kiedy dziecko doświadczyło zachowań agresywnych w szkole reagują następująco?

 1. a) rozmawiają z dzieckiem w celu wyjaśnienia okoliczności zajścia – 180 (70,3%)
 2. b) zgłaszają natychmiast problem do szkoły – 37 (14,45%)
 3. c) powiadamiają wychowawcę o zajściu przy okazji najbliższego pobytu w szkole – 38 (14,85%)
 4. d) nic z tym nie robi – 1(0,4%)
 5. e) rozwiązują problem osobiście ze sprawcą -7 (2,74%)

odpowiedzi na to pytanie nie udzieliło 6 (2,34%) osób

Rodzice zapytani Czy ich dziecko w szkole czuje się bezpiecznie? odpowiedzieli

TAK – 226 (88,28%)

NIE  – 4 (1,57%)

NIE ZAWSZE – 26 (10,15%)

i raczej nie uzasadniając swojej odpowiedzi, chociaż mieli taką możliwość.

Zapytani zaś o sytuacje w jakich ich dziecko czuje się zagrożone? wypowiedzieli się nieliczni wymieniając: gdy inni palą papierosy w toalecie, popychają się na schodach, w szatni, gdy ktoś agresywnie się odzywa, obawiają się niektórych zachowań rówieśników.

Za najmniej bezpieczne dla ucznia miejsca w szkole ankietowani rodzice uznali

 1. a) szatnie – 68 (26,56%)
 2. b) toalety – 68 (26,56%)
 3. c) korytarze – 35 ( 13,67%)
 4. d) plac wokół szkoły – 53 (20,70%)
 5. e) przystanki odjazdu autobusów szkolnych – 18 (7,03%)

innych miejsc nie wymieniano
Zapytani  Czy w szkole podejmowane są działania przeciwdziałające zjawiskom przemocy? odpowiedzieli:

Tak – 171 (66,79%)

Nie wie czy podejmowane są takie działania  – 71 (27,73%)

Nie twierdzi – 9 osób (5,48%)
Zapytani  o działania jakie podejmuje szkoła, aby przeciwdziałać zjawiskom przemocy i agresji?  większość rodziców wskazywało podejmowane działania mimo, że w poprzednim pytaniu odpowiedzieli nie lub nie winem. Oto zestawienie uzyskanych odpowiedzi:

 1. a) szkoła jest monitorowana – 170 (66,40%)
 2. b) nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw – 188 (73,43%)
 3. c) na lekcjach poruszane są tematy związane z zachowaniem uczniów i kreowaniem właściwych postaw – 143 (55,85%)
 4. d) w codziennej pracy wdrażane są działania ujęte w programach wychowawczym i profilaktycznym szkoły – 45 (17,57%)
 5. e) w szkole reaguje się na negatywne zachowania uczniów stosując zapisy zawarte w statucie i procedurach – 73 (28,51%)
 6. f) z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze prowadzone są rozmowy i zajęcia z wychowawcą i pedagogiem – 99 (38,67%)
 7. g) szkoła proponuje uczniom inne formy spędzania czasu wolnego ( tematyczne zajęcia pozalekcyjne, sportowe, projekty, imprezy okolicznościowe i inne) – 73 (28,51%)

innych działań nie wskazano.

Rodzice stwierdzili, nauczyciele w przypadku agresywnego zachowania ucznia w szkole powinni podejmować następujące działania:
a) wstawić uwagę –  tak twierdzi 68 (26,56%) ankietowanych

 1. b) wpisywać ocenę naganną z zachowania – 49 (19,14%)
 2. c) prowadzić rozmowę z uczniem agresywnym lub stosującym przemoc – 173 (67,57%)
 3. d) kierować ucznia do pedagoga/dyrektora – 126 (49,21%)
 4. e) wzywać jego rodziców – 174 (67,92%)
 5. f) stosować kary zawarta w statucie – 56 (21,87%)
 6. g) powiadamiać odpowiednie organy(policja, sąd) – 47 (18,35%)

jedna osoba (0,4%) zaproponowała karę publicznej nagany na apelu szkolny,
Na koniec odpowiedzi na pytanie  Czy uważają Państwo, że podejmowane przez szkołę działania związane z przeciwdziałaniem zjawiskom przemocy i agresji są wystarczające?

Tak  odpowiedziało -153 (59,76%),  Nie – 16 (6,25%), Nie potrafi się określić – 81   ankietowanych, nie wypowiedziało się na ten temat 6 (2,34%).
Zapytani Co Państwa zdaniem można jeszcze zrobić, aby zmniejszyć ilość zachowań agresywnych w szkole?  bardzo nieliczni Rodzice udzielili odpowiedzi, oto ich propozycje: edukować rodziców, uświadamiać uczniom zagrożenia, zwiększyć kontrolę nad uczniem, bezwzględnie reagować na wszelkie przejawy agresji i przemocy, dużo rozmawiać z uczniami, zatrudnić psychologa.

Analiza

Z analizy powyżej przedstawionych wyników ankiety dla rodziców wynika, że najczęściej  ich dzieci na terenie szkoły spotykają się z agresją słowną, tak stwierdziło (62,89%) ankietowanych, znacznie mniej stwierdza występowanie agresji  fizycznej  ( 11,32%) oraz odrzucenia i izolacji (10,15%).  Bardzo mało zdaniem ankietowanych występuje zjawisk związanych z wandalizmem i cyberprzemocą po (2,34%), nikt nie wskazał na kradzieże , za spora liczba badanych – (31,25%) stwierdza, że ich dzieci nie spotykają się to z wymienionymi przejawami zachowań agresywnych i przemocą. Zdecydowana większość rodziców (87,50%)   twierdzi, że ich dzieci nie były ofiarami agresji i przemocy na terenie szkoły. Ponad połowa dzieci nie zgłaszała takiego problemu, a około jedna trzecia że jeżeli już występował ten problem to bardzo rzadko (36,32%). Rodzice reagują w przypadku gdy ich dziecko zgłasza zachowania agresywne wobec swojej osoby i najczęściej rozmawiają z dzieckiem w celu wyjaśnienia okoliczności zajścia –  (70,3%), nieliczni zgłaszają natychmiast ten problem do szkoły – (14,45%), bardzo podobna grupa (14,85%) powiadamia o zdarzeniu wychowawcę przy najbliższym pobycie w szkole. Zdaniem dużej grupy ankietowanych (88,28%) dzieci ich czują się w szkole bezpieczne, tylko (1,57%) twierdzi, że ich dzieci w szkole czują się zagrożone a (10,15%) deklaruje, że czasem zdarzają się sytuacje, że dziecko odczuwa strach przed innymi. Za najmniej bezpieczne miejsca w szkole rodzice uznali szatnie i toalety, po (26,56%). Ponad połowa ankietowanych (66,79%) zauważa i potrafi wymienić działania podejmowane przez szkołę w celu przeciwdziałania zjawiskom agresji i przemocy Rodzice wyrazili też swoje oczekiwania dotyczące postępowania z uczniami stosującymi przemoc i agresję wobec innych. Największa ilość badanych (67,92%) twierdzi, że należy do szkoły wzywać rodziców tych uczniów, (67,57%) zaleca ) prowadzeni rozmów z uczniem agresywnym lub stosującym przemoc, prawie połowa (49,21%) proponuje kierować agresorów na rozmowę do dyrektora lub pedagoga. Po jednej piątej wskazuje na stosowanie kar zawartych w statucie, wstawianie uwagi lub oceny nagannej z zachowania czy powiadamianie odpowiednich organów ścigania. Ponad połowa rodziców (59,76%), uważa, że działania podejmowane przez szkołę w celu zapobiegania zjawiskom przemocy i agresji są wystarczające ale też spora grupa (31,64%) nie ma na ten temat zdania, ankietowani nie podjęli też próby wskazania działań które należałoby realizować w szkole aby przeciwdziałać przemocy i agresji.

Wnioski z ankiety dla rodziców.

 1. Pracować z uczniami nad twórczym i pokojowym rozwiązywaniem konfliktów
 2.  Zadbać o większe bezpieczeństwo uczniów w miejscach, które wskazane są za najmniej bezpieczne ( dozór nauczycieli dyżurujących, monitoring)
 3. Systematycznie informować rodziców o działaniach podejmowanych przez szkołę w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
 4.  Zachęcić rodziców do zaangażowania się w działania zapobiegające zjawiskom agresji i przemocy (przepływ informacji, praca z własnym dzieckiem, zgłaszanie szkole negatywnych zachowań)

2.2 ANKIETA DLA UCZNIÓW opracowanie

 

Ankietę wypełniło 336 uczniów gimnazjum
Uzyskane wyniki z odpowiedzi na następujące pytania:
1. Z jakimi formami agresji spotykasz się na terenie szkoły?

– słowna – 276 (82,1%)

– fizyczna – 185 (55%)

– odrzucenie i izolacja – 87 (55%)- wandalizm – 63 (18,7 %)

– kradzieże i wymuszenia 23 (6,8%)

– cyberprzemoc – 46 (13,7%)

– nie ma takich zjawisk – 44 (13,1%)

 

 1. Czy byłeś świadkiem agresji i przemocy na terenie szkoły

TAK – 236 (70,2%)

NIE – 99 (29,5%)

Brak odpowiedzi – 1 (0,3%)

 

3.Jak  często obserwujesz zachowania agresywne  wśród uczniów?

 1. a) bardzo często, codziennie – 47 (14%)
 2. b) kilka razy w tygodniu – 73 (21,7%)
 3. c) kilka razy w miesiącu – 65 (19,3%)
 4. d) bardzo rzadko – 149 (44,3%)

brak odpowiedzi – 2 (0,7%)

 

 1. Czy akceptujesz naganne zachowania innych uczniów?

TAK – 14 (4,2%)

NIE – 163 ( 48,5%)

JEST MI TO OBIJĘTNE – 156 (46,4%)

Brak odpowiedzi – 3 ( 0,9%)

 1. Dostrzegasz i reagujesz na negatywne zachowania swoich kolegów:
  TAK – 79 (23,5%)

NIE – 76 (22,6%)

NIE ZAWSZE – 176 (52,4%)

Brak odpowiedzi – 5 (1,5%)

 1. Jak reagujesz na zdarzenia związane z przemocą i agresją?
 2. a) jestem obojętny – 149 (44,3%)
 3. b) czuję strach przed reakcja agresora – 34 (10,1%)
 4. c) wstawiam się za ofiarą – 78 (23,2%)
 5. d) informuję dorosłych – 68 (20,2%)
 6. e) sam reaguję agresywnie – 37 (11%)

 

7 . Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?

TAK – 261 (77,7%)

NIE – 14 (4,1%)

NIE ZAWSZE – 61 (18,2%)

dlaczego? (uzasadnij swoją odpowiedź)

  Tak: bo jest monitoring, nauczyciele dyżurują, nie czuję zagrożenia

Nie: bo się popychają, obrażają słowami, są agresywni w toalecie, gdy przychodzą starsi

pod  szkołę.

 

 1. W jakich sytuacjach twoje bezpieczeństwo jest zagrożone?

gdy jest bójka, gdy się popychają, na lekcji w-f, przychodzą starsi spoza szkoły, nie jest zagrożone

 

9) Które miejsca w szkole są najmniej bezpieczne dla ucznia?

 1. a) szatnie -110 (32,7%)
 2. b) toalety – 148 (44%)
 3. c) korytarze – 71 (21,1%)
 4. d) plac wokół szkoły – 130 (38,7%)
 5. e) przystanki odjazdu autobusów szkolnych – 36 (10,7%)
 6. f) inne miejsca (jakie?) „dołek” – 12 (3,6%), sale lekcyjne – 4 (1,2%), za ogrodzeniem szkoły – 2 (0,6%), wejście boczne do szkoły, stołówka, gdzie nie ma kamer po 1 (0,3%)

nie ma takich miejsc, jest bezpiecznie – 20 (5,6%)

 

 1. Czy w szkole podejmowane są działania przeciwdziałające zjawiskom przemocy?

Tak – 209 (62,2%)

Nie – 28 ( 8,3%)

Nie wiem – 99 (29,5%)

 1. Jakie działania podejmuje szkoła, aby przeciwdziałać zjawiskom przemocy i agresji?
 2. a) szkoła jest monitorowana – 293 (87,2%)
 3. b) nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw – 299 (89%)
 4. c) na lekcjach poruszane są tematy związane z zachowaniem uczniów i kreowaniem właściwych postaw – 199 (59,2%)
 5. d) w codziennej pracy wdrażane są działania ujęte w programach wychowawczym i profilaktycznym szkoły – 87 (25,9%)
 6. e) w szkole reaguje się na negatywne zachowania uczniów stosując zapisy zawarte w statucie i procedurach –  156 (46,4%)
 7. f) z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze prowadzone są rozmowy i zajęcia z wychowawcą i pedagogiem – 202 (60,1%)
 8. g) szkoła proponuje uczniom inne formy spędzania czasu wolnego ( tematyczne zajęcia pozalekcyjne, sportowe, projekty, imprezy okolicznościowe i inne) – 148 (44%)

 

 1. 12. W przypadku agresywnego zachowania ucznia nauczyciele najczęściej:
  a) wstawiają uwagę – 250 (74,4%)
 2. b) wpisują ocenę naganną z zachowania – 190 (56,5%)
 3. c) prowadzą rozmowę z uczniem – 190 (56,5%)
 4. d) kierują ucznia do pedagoga/dyrektora – 179 (53,3%)
 5. e) wzywają rodziców – 156 (46,4%)
 6. f) stosują kary zawarta w statucie – 73 (21,7%)
 7. Czy uważasz, że podejmowane przez szkołę działania związane z przeciwdziałaniem zjawiskom przemocy i agresji są wystarczające?

Tak  – 146 (43,4%)

Nie  – 67 (19,9%)

Nie wiem – 119 (35,4%)

Brak odpowiedzi 4 (1,2%)

 1. Co Twoim zdaniem można jeszcze zrobić aby zmniejszyć ilość zachowań agresywnych w szkole?

Przenosić do innej szkoły, częściej pokazywać skutki agresywnych zachowań, więcej rozmawiać z uczniami na temat ich zachowania, stosować surowe kary, zatrudnić ochronę, izolować agresorów, agresorów zgłaszać na policję, wymierzać kary publicznie aby inni to widzieli,  bardziej wymagać od rodziców aby zajmowali się swoimi dziećmi i ich wychowaniem, zwiększyć monitoring w szatni, dodatkowe zajęcia dla agresywnych jako kara.

Analiza 

Zdaniem uczniów najczęściej w szkole występuje agresja słowna (82,1%). Około połowa  (55%) ankietowanych stwierdziła, iż spotkała się na terenie szkoły z przemocą fizyczną. Około jedna czwarta (55%) obserwuje zjawisko odrzucenia i izolowania niektórych uczniów. Najmniej uczniów obserwuje występowanie zjawiska cyberprzemocy  (13,7%). Ze zjawiskami agresji i przemocy na terenie szkoły spotkało się (70,2%). Największy odsetek ankietowanych (44,3%) stwierdza, że obserwuję te zjawiska bardzo rzadko, kilka razy w tygodniu zachowania agresywne zauważa (21,7%), podobna liczba  (19,3%) odnotowuje takie zdarzenia kilka razy w miesiącu. Prawie połowa ankietowanych( 48,5%)  nie akceptuje zachowań agresywnych i przemocy, ale co dziwne prawie tyle samo  (46,4%) twierdzi, że są obojętni wobec takich zachowań. Ma to swoje odbicie także w odpowiedziach dotyczących reakcji uczniów na agresywne zachowania innych osób, gdyż obojętnie przechodzi obok takich zdarzeń  (44,3%) i tylko (23,2%) wstawia się za ofiarą, a (20,2%) informuje i szuka pomocy u dorosłych. Bezpiecznie w szkole czuje się (77,7%) badanych, nie zawsze  (18,2%), o swoje bezpieczeństwo boi się (4,1%) ankietowanych najczęściej ze względu na bójki innych uczniów, przepychanki,  słowne obrażanie i gdy pod szkołę przychodzą starsi koledzy. Za najbardziej niebezpieczne miejsca w szkole uczniowie uznali toalety (44%) , plac wokół szkoły (38,7%)  i szatnie (32,7%). Tylko trochę więcej niż połowa (62,2%) ankietowanych zauważa działania podejmowane w szkole w celu zapobiegania zjawiskom agresji i przemocy, (29,5%) nie wie czy takie działania są podejmowane , zaś ( 8,3%) twierdzi, że w szkole nie ma takich działań.  Takie odpowiedzi uczniów na powyższe pytania dziwią bo w następnym pytaniu,w którym zapytano ich jakie działania podejmuje się w szkole aby przeciwdziałać agresji i przemocy prawie wszyscy wskazują takie działania. Najwięcej wie, że szkoła jest monitorowana  (87,2%) i nauczyciele pełnią dyżury (89%). Ponadto duża grupa wymienia takie działania jak: prowadzenie rozmów z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze i zajęcia z wychowawcą i pedagogiem  (60,1%), poruszanie  na lekcjach  tematów związanych z zachowaniem uczniów i kreowaniem właściwych postaw (59,2%), reagowanie na negatywne  zachowania  uczniów i stosowanie wobec nich zapisów zawartych w statucie i procedurach  (46,4%) czy też organizowanie dla uczniów różnych form spędzania czasu wolnego ( tematyczne zajęcia pozalekcyjne, sportowe,  projekty, imprezy okolicznościowe  i inne) (44%).Badani wiedzą jakie konsekwencje są wyciągane wobec uczniów stosujących przemoc i agresję:  otrzymują od nauczyciela pisemną  uwagę do dziennika (74,4%), z uczniem prowadzi się rozmowę dyscyplinującą i uczniowi wpisuje się ocenę naganną z zachowania po (56,5%), uczeń kierowany jest na rozmowę do pedagoga lub dyrektora  (53,3%), do szkoły wzywani są rodzice (46,4%). Niespełna połowa (43,4%) ankietowanych twierdzi, że podejmowane w szkole działania zapobiegające agresji i przemocy są wystarczające, że nie są (19,9%),  nie potrafi się konkretnie opowiedzieć w temacie (35,4%), jednocześnie w następnym pytaniu pojawiają się pojedyncze propozycje pomysłów, co można byłoby jeszcze zrobić aby ograniczyć występowanie tych negatywnych zachowań.

 

Wnioski z ankiety dla uczniów

 1. Uświadamiać młodzieży, że nie wolno być obojętnym na zachowania agresywne innych.
 2. Informować i angażować uczniów w aktywne działania zapobiegające przejawom agresji i przemocy.
 3. Uczyć asertywności i pokojowego rozwiązywania sporów i konfliktów.
 4. Zadbać o większą kontrolę i nadzór miejsc, w których uczniowie nie czują się bezpiecznie.

 

2.3 ANKIETA DLA NAUCZYCIELI – opracowanie

 

Ankietę wypełniło – 28 nauczycieli PG Nr 1 w Kozienicach

Wyniki wyglądają  następująco:
1.  Jakie formy zachowań agresywnych obserwują Państwo najczęściej na terenie szkoły?

 1. a) słowna – 27 (96,40%)

b ) fizyczna – 7 (25%)

 1. c) odrzucenie i izolacja – 12 (42,85%)
 2. d) wandalizm – 1 (3,6%)
 3. e) kradzieże i wymuszenia – 0
 4. f) cyberprzemoc – 11 (39,3%)
 5. g) nie ma takich zjawisk- 0

2.Jak  często uczniowie zgłaszają Państwu ten problem?

 1. a) bardzo często, codziennie – 0
 2. b) kilka razy w tygodniu – 2 (7,14%)
 3. c) kilka razy w miesiącu – 5 (17,86%
 4. d) bardzo rzadko – 21 (75%)
 5. e) nie zgłaszały takiego problemu – 0

 

 1. Jak Państwo reagują w przypadku, kiedy dziecko doświadczyło zachowań agresywnych w szkole?
 2. a) rozmawiają z uczniem w celu wyjaśnienia okoliczności zajścia – 27 (96,4%)
 3. b) prowadzą rozmowy z uczniami w celu ustalenia winnych i wyciągnięcia konsekwencji – 23 (82,14%)
 4. c) powiadamiają wychowawcę, pedagoga, dyrekcję o zajściu – 25 (89,28%)
 5. d) nic Państwo z tym nie robią – 0
 6. e) informują rodziców i nawiązują z nimi współpracę w celu wyeliminowania takich sytuacji – 18 (64,28%)
 7. f) stosują zapisy zawarte w WO, Statucie, procedurach – 21 (75%)
 8. f) stosują inne rozwiązanie, jakie dodatkowe spotkania, zajęcia z agresorami – 1 (3,57%)
 9. 4. Czy realizują Państwo działania związane z zapobieganiem zjawiskom agresji i przemocy, które zostały zaplanowane w programach profilaktycznym i wychowawczym szkoły?

Tak  – 25 (89,28%)

Nie – 1 (3,57%)

Wybrane – 2 (7,15%)

5 . Jakie działania realizują państwo w pracy z uczniem, aby zapobiegać zjawiskom agresji i przemocy?

Programy profilaktyczne – 11 (39,28%), pogadanki tematyczne  – 10 35,71%), indywidualne rozmowy z uczniami – 6 (21,42%), dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i udział w spektaklach profilaktycznych – po 3 ( 10,71%), filmy profilaktyczne – 2 (7,15%) ponadto po 1 osobie (3,57%) wskazało specjalne zajęcia tematyczne dla klasy, postępowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami, pouczenie, wyjaśnienie zajścia.

 1. 6. Czy wiedzą państwo, które miejsca uczniowie w placówce uznają za najmniej bezpieczne?

Tak – 23 (82,14%)

Nie – 4 (14,28%)

Brak odpowiedzi – 1 (3,75%)

7) Które, Waszym zdaniem miejsca w szkole są najmniej bezpieczne dla ucznia?

 1. a) szatnie – 11 (39,28%)
 2. b) toalety – 8 (28,57%)
 3. c) korytarze – 0
 4. d) plac wokół szkoły – 16 (57,14%)
 5. e) przystanki odjazdu autobusów szkolnych – 4 (14,28%)
 6. f) inne miejsca (jakie?): miejsca nieobjęte monitoringiem – 3 (10,71%), teren poza szkołą i nie ma takich miejsc po 1 osobie (89,28%)
 7. Czy w szkole podejmowane są działania przeciwdziałające zjawiskom przemocy?

Tak – 28 (100%)

Nie – 0

Nie wiem – 0
9. Jakie działania podejmuje szkoła, aby przeciwdziałać zjawiskom przemocy i agresji?

 1. a) szkoła jest monitorowana -28 (100%)
 2. b) nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw – 26 (92,85%)
 3. c) na lekcjach poruszane są tematy związane z zachowaniem uczniów i kreowaniem właściwych postaw – 26 (92,85%)
 4. d) w codziennej pracy wdrażane są działania ujęte w programach wychowawczym i profilaktycznym szkoły – 25 (89,28%)
 5. e) w szkole reaguje się na negatywne zachowania uczniów stosując zapisy zawarte w statucie i procedurach – 27 (96,42%)
 6. f) z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze prowadzone są rozmowy i zajęcia z wychowawcą i pedagogiem – 28 (100%)
 7. g) szkoła proponuje uczniom inne formy spędzania czasu wolnego ( tematyczne zajęcia pozalekcyjne, sportowe, projekty, imprezy okolicznościowe i inne) – 25 (89,28%)
 8. h) inne, jakie? karty obserwacji zachowania ucznia – 1 (89,28%)
 9. 10. Jakie działania wychowawczo – dyscyplinujące podejmujecie Państwo w przypadku agresywnego zachowania ucznia w szkole:
  a) wstawiam uwagę – 23 (82,14%)
 10. b) wpisuję ocenę naganną z zachowania – 16 (57,14%)
 11. c) prowadzę rozmowę z uczniem – 28 (100%)
 12. d) kieruję ucznia do pedagoga/dyrektora – 21 (75%)
 13. e) wzywam jego rodziców – 19 (67,85%)
 14. f) stosuję kary zawarte w statucie – 18 (64,28%)
 15. g) powiadamiam odpowiednie organy(policja, sąd) – 4 (14,28%)
 16. h) postępuję zgodnie z obowiązującymi procedurami – 21 (75%)
 17. h) inne, jakie? – karty obserwacji zachowania ucznia – 1 (89,28%)
 18. Czy rodzice z klasy w której jest Pani/Pan wychowawcą zostali zapoznani z dokumentacją szkoły – statut, WO, programy profilaktyczny i wychowawczy, procedury obowiązujące w szkole?

Tak –    23 (82,14%)

Nie –  0

Brak odpowiedzi – 5 ( 17,85%)

 1. Czy uważają Państwo, że podejmowane przez szkołę działania związane z przeciwdziałaniem zjawiskom przemocy i agresji są wystarczające?

Tak – 19 (67,86%)

Nie – 0

Nie wiem – 9 (32,14%)
12. Co Państwa zdaniem można jeszcze zrobić, aby zmniejszyć ilość zachowań agresywnych w szkole?

pedagogizacja rodziców – 1, wykorzystanie filmów profilaktycznych na lekcjach wychowawczych – 3, więcej kamer – 1, szkolenia dla nauczycieli – 1

 

Analiza

Prawie wszyscy ankietowani (96,40%) zgodnie stwierdzili, że na terenie szkoły najczęściej występują zachowania w postaci agresji słownej, na izolację i odrzucenie zwróciło uwagę (42,85%), zdaniem  (39,3%) wśród uczniów występuje cyberprzemoc, agresję fizyczną zauważa (25%) ankietowanych. Zdaniem nauczycieli zjawiska związane z przemocą nie występują często, uczniowie zgłaszają ten fakt  bardzo rzadko – 21 (75%) albo kilka razy w miesiącu – 5 (17,86%). Wszyscy ankietowani reagują na negatywne zachowania uczniów  najczęściej rozmawiają z uczniem w celu wyjaśnienia okoliczności zajścia (96,4%), prowadzą rozmowy z uczniami w celu ustalenia winnych i wyciągnięcia konsekwencji (82,14%), powiadamiają wychowawcę, pedagoga, dyrekcję o zajściu (89,28%), stosują zapisy zawarte w WO, Statucie, procedurach (75%) informują o zachowaniach rodziców i nawiązują z nimi współpracę (75%). Nauczyciele w pracy uczniem realizują działania związane z zapobieganiem zjawiskom agresji i przemocy zawarte w programach profilaktycznym i wychowawczym szkoły, dostosowując je do potrzeb swojej klasy. Dobrze znają miejsca, które uczniowie uznają za najmniej bezpieczne w szkole. Ankietowani uważają, że szkoła podejmuje szereg działań zmierzających do zapewnienia uczniom bezpiecznego funkcjonowania w szkole i podejmują działania wychowawcze w przypadku wystąpienia zachowań agresywnych i przemocy stosując procedury i zapisy zawarte w statucie i WO Najczęściej prowadzą rozmowy z uczniami (100%),, wstawiają uwagi do dziennika (82,14%),kierują ucznia do dyrektora/ pedagoga

( 75%), informują o negatywnych zachowaniach rodziców ((67,85%) oraz stosują kary zawarte w statucie (64,28%).

Zdecydowana większość (82,14%) ankietowanych nauczycieli zapoznała swoich rodziców z dokumentami szkoły – statutem, WO, procedurami obowiązującymi w placówce, programami profilaktycznym i wychowawczy. Ponad połowa nauczycieli (67,86%) uważa , że działania podejmowane przez szkołę w celu zapobiegania zjawiskom agresji i przemocy są wystarczające.

 

Wnioski z ankiety dla nauczycieli

 1. Podejmować konsekwentne działania mające na celu ograniczenie ilości  zachowań agresywnych na terenie szkoły.
 2. Pracować z uczniami nad kulturą słowa i twórczym rozwiązywaniem problemów.
 3. Systematycznie informować na zebraniach rodziców o działaniach podejmowanych przez szkołę w celu zapobiegania zjawiskom przemocy

 

 

2.4  Arkusz zbiorczy informacji  zebranych z analizy dokumentów.

W arkuszu znajdują się informacje  pozyskane z analizy dzienników lekcyjnych poszczególnych klas, dziennika nauczyciela świetlicy i dziennika pracy pedagoga szkolnego

Dokumentacja wychowawcy klasy

 1. Ilość analizowanych dzienników – 15
 2. Tematy realizowane na godzinach wychowawczych w poszczególnych klasach związane z problematyką przemocy i agresji:

Klasy I: Agresja problem XXI w, Dlaczego ważna jest tolerancja, Być sobą wśród innych – asertywność, Jak radzić sobie ze stresem – nie szkodzić sobie i innym, Przyczyny konfliktów – recepta na ich unikanie, Przemoc wśród rówieśników, Nie bądź agresorem – jak radzić sobie ze stresem, Przytul hejtera – nienawiść w Internecie, Różne formy przemocy.

Klasy II:  Zajęcia w ramach programu „Mogę inaczej” (6 godz.),Być sobą wśród innych – asertywność, Twórcze rozwiązywanie konfliktów, Tolerancja na co dzień – jak zapobiegać agresji, Komu potrzebne są zasady, normy i prawo, Konsekwencje naszych zachowań, Skąd się bierze cyberprzemoc.

Klasy III: Agresja problem XXI w, Twórcze rozwiązywanie konfliktów, Zachowania budzące agresję – jak ją pokonać, Agresja wśród młodzieży.

 1. Ilość zdarzeń związanych z zachowaniami agresywnymi

 

Klasy I Klasy II Klasy III Razem
44 32 43 119

 

 1. Ilość uczniów uczestniczących w zdarzeniach.

 

Uczeń Klasa I Klasa II Klasa III Razem
Sprawca 13 19 26 58
Ofiara 2 5 4 11

 

 1. Liczba odnotowanych zdarzeń i ich rodzaj.

 

Rodzaj zdarzenia Klasa I Klasa II Klasa III Łączna liczba
Agresja słowna 20 24 29 73
Agresja fizyczna 18 5 8 31
Odrzucenie i izolacja 1 1
Wandalizm 6 3 5 14
Wymuszenia
Cyberprzemoc

 

 1. Działania podejmowane przez wychowawców.

 

Indywidualne rozmowy z uczniami, wpisanie uwagi do dziennika, kierowanie na rozmowę do pedagoga/dyrektora, praca wychowawcza z klasą na lekcjach wychowawczych, nagana wychowawcy klasy, zakaz uczestniczenia imprezach klasowych i szkolnych, poinformowanie/ wezwanie rodziców.

 

Dokumentacja świetlicy

 1. Tematy zajęć realizowane podczas zajęć świetlicowych: Moje zachowanie a kultura osobista, Poznajemy siebie, gry i zabawy integrujące, Nie daj się oszukać dopalacze to też narkotyki, Jak radzić sobie z agresją, Jak być asertywnym- dobre i złe strony, przemoc werbalna a sztuka rozwiązywania problemów, Jak  radzić sobie z własną i cudzą agresją, W jaki sposób rozwiązywać konflikty – inną drogą niż przemoc i agresja.
 2. Inne działania w związku z w/w tematyką:

Przygotowanie uczniów do konkursu teatrów „Na Rozdrożu”  spektakl pt. Czy przemoc boli” – 22 uczniów, współorganizacja spotkań z policją dla klas pierwszych, oglądanie filmów profilaktycznych – „Walka nie kończy się po gongu czyli jak pokonać agresję”, „Cyberbulling – zaplątani w sieci”, „Agresja”, „Nie zamykaj oczu”

 1. Występowanie zjawisk związanych z agresją słowną i przemocą.

Sporadycznie, przemoc słowna po przeprowadzonej rozmowie, najczęściej skutkowało zażegnaniem konfliktu, popychanki, zaczepki – zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowania i przedstawienie właściwych wzorców przynosiło oczekiwane efekty.

 

Dokumentacja pedagoga.

 1. Działania realizowane przez pedagoga związane z przeciwdziałaniem zjawiskom przemocy i agresji: indywidualna praca z uczniem (agresorem i ofiarą), współpraca z rodzicami / opiekunami w w/w sytuacjach, współpraca z wychowawcami w kwestii rozwiązania problemu, konfliktu, pogadanki profilaktyczne z udziałem policji, stosowanie obowiązujących procedur i konsekwentne postępowanie w przypadku negatywnych zachowań, systematyczna analiza występujących zjawisk i negatywnych zachowań uczniów i podejmowanie natychmiastowej interwencji.
 2. Ilość zdarzeń zanotowanych w dokumentacji – 38
 3. Ilość uczniów uczestniczących w zdarzeniach: jako sprawca – 20

jako ofiara – 8

 

 

 1. Rodzaj i liczba odnotowanych zdarzeń

 

Rodzaj zdarzenia Liczba
Agresja słowna 22
Agresja fizyczna 11
Wymuszenia
Odrzucenie, izolacja 1
Wandalizm 2
Cyberprzemoc 2
Razem 38

 

 1. Działania podejmowane przez pedagoga: indywidualne rozmowy z uczniem, zajęcia terapeutyczno – dyscyplinujące, założenie karty obserwacji zachowań, rozmowy w obecności rodzica i wychowawcy, kary zgodnie ze statutem, nagana dyrektora na wniosek zespołu wychowawczego, kontrakt z uczniem, współpraca z kuratorami społecznymi, spotkana w klasach – rozmowy o problemach.
 2. Inne działania podejmowane w szkole: Spotkania profilaktyczne z policją dla uczniów klas I na temat  negatywnych zachowań uczniów i ich prawnych konsekwencji, Prelekcja z udziałem funkcjonariuszy policji dla rodziców o podobnej tematyce, Udział wszystkich uczniów w spektaklu profilaktycznym „Bella” na temat agresji i przemocy wśród młodzieży, Realizacja programu profilaktycznego związanego z w/w tematyką „Mogę inaczej” w klasach drugich, rozpropagowanie wśród uczniów kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, Analiza zachowań uczniów na zespole wychowawczym i wyciąganie konsekwencji wobec nagannych zachowań.

 

 1. Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej.

 

3.1 Odpowiedzi na pytania kluczowe

Analiza powyższych wyników pozwoliła nam uzyskać odpowiedzi na postawione pytania.

 • Czy rodzice i uczniowie zostali zapoznani z programem profilaktycznym, wychowawczym i procedurami obowiązującymi w szkole ?

Z zapisów w dziennikach wynika, że zarówno rodzice jak i uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi dokumentami szkolnymi w tym z programami profilaktycznym i wychowawczym oraz procedurami obowiązującymi w szkole.

 • Czy wychowawcy zaplanowali w klasowych programach wychowawczych tematykę związaną ze zjawiskiem agresji i przemocy ?

W każdym planie pracy wychowawcy znajdują się tematy związane z działaniami mającymi na celu zapobieganie zjawiskom przemocy i agresji.

 • Czy wychowawcy realizowali w/w tematykę na zajęciach lekcyjnych ?

Tematy zawarte w planach pracy wychowawcy  zostały zrealizowane  w każdej klasie zgodnie z planem. W niektórych klasach zrealizowano dodatkowe zajęcia związane z tematyką przeciwdziałania przemocy i agresji.

 • Jakie inne działania związane z przeciwdziałaniem agresji i przemocy są realizowane w szkole ?

Inne działania związane z przeciwdziałaniem agresji i przemocy podejmowane w szkole to:

 • spotkania profilaktyczne z przedstawicielami policji na temat niewłaściwych zachowań młodych ludzi i konsekwencji z tego wynikających zorganizowane dla uczniów klas pierwszych
 • spotkanie dla rodziców o podobnej tematyce ze zwróceniem uwagi na ich rolę w zapobieganiu negatywnym zachowaniom
 • spektakl profilaktyczny na temat agresji i przemocy wśród młodzieży „Bella”
 • realizacja programu profilaktycznego „Mogę inaczej” w klasach drugich
 • oglądanie filmów profilaktycznych podczas zastępstw na świetlicy lub godzinach wychowawczych z komentarzem tematycznym nauczyciela
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów jako forma spędzania czasu wolnego
 • promowanie tematyki przeciwdziałania przemocy i agresji poprzez udział w konkursach kampaniach – „Na rozdrożu – 2015” przedstawienie teatralne pt. „Czy przemoc boli”, Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”
 • szkoła jest monitorowana
 • nauczyciele pełnią dyżury
 • konsekwentne stosowanie obowiązujących w placówce procedur,
 • bieżące rozwiązywanie konfliktów i wyciąganie konsekwencji wobec agresorów i osób stosujących przemoc zgodnie z zapisami w statucie.
 • Czy uczniowie czują się w szkole bezpieczni ?

Większość,  zarówno zdaniem rodziców (88,28%) jak i samych uczniów (77,7%) czuje się w szkole bezpiecznie, jest mała grupa (1,57%) zdaniem rodziców i (4,1%) zdaniem uczniów, która obawia się o swoje bezpieczeństwo. Są też tacy, którzy w pewnych sytuacjach czują zagrożenie ze strony innych zdaniem uczniów (18,2%) , zdaniem rodziców (10,15%).

 • Jakie zjawiska związane z agresją i przemocą najczęściej występują w placówce ?

Wszystkie badane grupy stwierdziły, że najczęściej występującym na terenie szkoły zjawiskiem związanym z agresją i przemocą jest agresja słowna, tak twierdzi (82,1%) uczniów, (62,89%) rodziców i (96,4%) nauczycieli.

 • Czy uczniowie potrafią rozwiązywać sytuacje konfliktowe bez przemocy i agresji ?

Zdecydowana większość uczniów potrafi rozwiązywać konflikty w sposób kulturalny, bez negatywnych emocji a świadczą o tym zapisy w dokumentach(dzienniki) – 119 zdarzeń w ciągu całego roku szkolnego w 15 klasach z udziałem 58 uczniów na ogólną liczbę uczniów 370 .

 • Czy podejmowane w szkole działania przynoszą oczekiwane rezultaty ?

Porównując  otrzymane wyniki w trakcie diagnozy z wynikami z lat poprzednich widać, że obserwuje się mniej sytuacji świadczących o występowaniu agresji i przemocy, szczególnie tej fizycznej, i związanej z wandalizmem. Niepokoi natomiast spore nasilenie agresji słownej oraz fakt, że wielu uczniów obojętnie przechodzi obok tych zjawisk.

 

 • Wnioski nasuwające się po przeprowadzonej ewaluacji,

Mocne strony:

 • Szkoła podejmuje szereg działań mających na celu przeciwdziałać zjawiskom przemocy i agresji
 • Wychowawcy realizują systematycznie działania ujęte w planach wychowawcy klasy
 • Nauczyciele reagują na wszelkie przejawy agresji i przemocy oraz wyciągają konsekwencje wobec winnych zgodnie z obowiązującymi procedurami i zapisami i w statucie
 • Podejmowane działania przynoszą rezultaty i poprawiają bezpieczeństwo uczniów

 

 

Słabe strony:

 • Spora grupa uczniów stosuje agresję słowną wobec rówieśników
 • Istnieją miejsca w szkole, które liczna grupa uczniów uznaje za mało bezpieczne
 • Rodzice nie posiadają wiedzy na temat czy szkoła podejmuje działania zapobiegające zjawiskom przemocy i agresji

 

 • Zalecenia do pracy

 

 1. Wypracować system przepływu informacji między szkołą, uczniem i rodzicem na temat działań podejmowanych przez szkołę związanych bezpiecznym funkcjonowaniem uczniów, zachęcać rodziców do współpracy.
 2. Wdrażać uczniów do pokojowego rozwiązywania konfliktów, zwracać szczególną uwagę na kulturę słowa i panowanie nad emocjami, zachęcać do właściwego reagowania na przemoc rówieśniczą.
 3. Zadbać o poprawę bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez uczniów jako najmniej bezpieczne.

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 

 

 

WYMAGANIE 11

 

 

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

 

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach

 

 

 

 

 

Opracował zespół w składzie:

 

Iwona Bitner

Agnieszka Cieślakowska

Aleksandra Jasik

Grażyna Śmietanka

Iwona Świątkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Kozienice, wrzesień 2015 r.

 

Spis treści

 

 

 1. Wstęp

 

 1. Informacje podstawowe

2.1. Podstawa prawna

2.2. Harmonogram ewaluacji

2.3. Wymaganie

2.4. Cele ewaluacji

2.5. Metody badawcze

 

 1. Prezentacja wyników ewaluacji

3.1. Ankieta dla rodziców

3.2. Ankieta dla uczniów

3.3. Ankieta dla nauczycieli

3.4. Opinia dyrektora szkoły nt. wyników egzaminu gimnazjalnego

3.5. Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych i programów naprawczych z lat 2013 – 2015

 

 1. Podsumowanie ewaluacji

4.1. Odpowiedzi na pytania kluczowe

4.2. Wnioski

4.3. Zalecenia do pracy

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wstęp

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole, dotyczącej wpływu analizy wyników egzaminów zewnętrznych na poprawę jakości pracy szkoły. W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z następujących źródeł: ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, rodziców i uczniów, wywiadu z dyrektorem gimnazjum, analiz wyników egzaminów zewnętrznych dokonywanych przez poszczególne zespoły przedmiotowe oraz EWD. Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej efektywnej pracy, mającej na celu podniesienie jakości pracy szkoły.

 

 

 1. Informacje podstawowe

 

2.1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 560);

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

2.2. Harmonogram ewaluacji

 

Lp. ZADANIE

 

TERMIN ODPOWIEDZIALNI
1. Opracowanie projektu ewaluacji do końca października 2014 Zespół ds. ewaluacji
2. Przedstawienie projektu i przyjęcie do realizacji

 

do końca listopada 2014 r. Dyrektor gimnazjum
3. Przeprowadzenie próbnego egzaminu gimnazjalnego

 

grudzień 2014 r. Nauczyciele PG 1
4. Analiza wyników poszczególnych części egzaminu

 

styczeń 2015 r. Zespoły przedmiotowe
5. Przygotowanie narzędzi badawczych luty 2015 r. Zespół ds. ewaluacji
6. Przeprowadzenie ankiet

 

marzec 2015 r. Wychowawcy klas III, zespół ds. ewaluacji

 

7. Rozmowa z dyrektorem kwiecień 2015 r. Koordynator zespołu ds. ewaluacji

 

8. Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2015 r. Dyrektor i nauczyciele PG 1

 

9. Analiza dokumentacji szkolnej kwiecień 2015 r. Zespół ds. ewaluacji

 

10. Przedstawienie wstępnego raportu na Radzie Pedagogicznej

 

do końca września 2015 Koordynator zespołu ds. ewaluacji

 

11. Udostępnienie ostatecznej wersji raportu październik 2015 Strona internetowa szkoły, biblioteka szkolna, zebrania z rodzicami

 

 

2.3. Wymaganie 11

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Temat: Wpływ analizy wyników egzaminów zewnętrznych na poprawę jakości pracy szkoły.

 

2.4. Cele ewaluacji

 1. a) Przeprowadzenie ankiet dotyczących właściwego przygotowania do egzaminu gimnazjalnego.
 2. b) Opracowanie wyników ankiet i sformułowanie wniosków.
 3. c) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z lat 2013 – 2015 i opracowanie wniosków.
 4. d) Analiza programów naprawczych poszczególnych zespołów przedmiotowych.

 

2.5. Metody badawcze

 1. a) Ankieta dla rodziców
 2. b) Ankieta dla uczniów klas III
 3. c) Ankieta dla nauczycieli
 4. d) Opinia dyrektora nt. wyników egzaminu gimnazjalnego
 5. e) Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych i programów naprawczych z lat 2013 – 2015

 

 

 1. Prezentacja wyników ewaluacji na podstawie zastosowanych narzędzi badawczych.

 

3.1. Ankieta dla rodziców – opracowanie

 

Ankietę wypełniło 91 rodziców uczniów klas III naszego gimnazjum.

 

 1. Jak Państwa dziecko przygotowuje się do lekcji?
 2. a) odrabia prace domowe

TAK – 77 (85%)

NIE – 1 (1%)

CZASAMI – 13 (14%)

 1. b) utrwala wiedzę zdobytą na lekcjach

TAK – 60 (66%)

NIE – 2 (2%)

CZASAMI – 29 (32%)

 1. c) przygotowuje się do sprawdzianów

TAK – 65 (71%)

NIE – 0 (0%)

CZASAMI – 26 (29%)

 1. d) korzysta z proponowanych przez szkołę zajęć dodatkowych

TAK – 64 (71%)

NIE – 4 (4%)

CZASAMI – 23 (25%)

 1. e) korzysta z dodatkowych lekcji pozaszkolnych

TAK – 57 (63%)

NIE – 11 (12%)

CZASAMI – 23 (25%)

 1. Czy Państwa dziecko poświęca zbyt mało czasu na naukę?

TAK – 52 (57%)

NIE – 39 (43%)

Państwa zdaniem dziecko za mało czasu poświęca na naukę, ponieważ:

 1. a) ma dużo innych dodatkowych zajęć – 8 (15%)
 2. b) dużo czasu spędza przy komputerze – 25 (48%)
 3. c) zajmuje się telefonem komórkowym – 25 (48%)
 4. d) spędza czas z rówieśnikami – 11 (21%)
 5. e) opiekuje się młodszym rodzeństwem – 3 (6%)
 6. f) inne, jakie? – lenistwo 2 (4%); sport 1 (2%); zmęczenie 1 (2%)

 

 1. Czy znają Państwo szkolną ofertę zajęć pozalekcyjnych?

TAK – 75 (82%)

NIE – 16 (18%)

 1. Czy zachęcają Państwo swoje dziecko do udziału w tych zajęciach?

TAK – 80 (88%)

NIE – 11 (12%)

 1. Czy stosują Państwo własne formy zachęty motywujące dziecko do nauki?

TAK – 55 (60%)

NIE – 36 (40%)

Jeśli tak to jakie?

filmy – 3 (5%)

gry – 1 (2%)

rozmowy – 7 (13%)

brak odpowiedzi – 28 (51%)

pracuje na własną przyszłość – 4 (7%)

korzystanie z biblioteki – 1 (2%)

lepsza praca w przyszłości – 2 (4%)

pochwała – 1 (2%)

wsparcie/ ewentualna pomoc – 1 (2%)

wyjazdy/ podróże – 4 (7%)

nagroda – 6 (11%)

dodatkowe kieszonkowe – 2 (4%)

zabranie komputera 1 (2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jak wspomagają Państwo swoje dziecko w nauce?
 2. a) monitoruję oceny – 72 (79%)
 3. b) przepytuję z materiału, który był na lekcji – 12 (13%)
 4. c) pomagam odrabiać pracę domową – 17 (19%)
 5. d) sprawdzam zeszyty – 33 (36%)
 6. e) pytam o terminy sprawdzianów – 43 (47%)
 7. f) kupuję dodatkowe pomoce dydaktyczne (książki, zbiory zadań, programy edukacyjne itp.) – 41 (45%)
 8. g) umożliwiam dziecku korzystanie z dodatkowych lekcji – 47 (52%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Czy zależy Państwu na tym, aby dziecko miało jak najlepsze oceny na świadectwie ukończenia szkoły?

TAK – 91 (100%)

NIE – 0

 

 

 1. Czy zależy Państwu na tym, aby dziecko uzyskało jak najlepszy wynik na egzaminie gimnazjalnym?

TAK – 91 (100%)

NIE – 0

 

 1. Czy Państwo na bieżąco są informowani przez szkołę o ocenach Waszego dziecka?

TAK – 91 (100%)

NIE – 0

 

 

ANALIZA

Analiza przedstawionych wyników ankiety dla rodziców wskazuje, że najczęściej ich dzieci przygotowują się do lekcji poprzez: odrabianie prac domowych (85% ), przygotowanie się do sprawdzianów (71%) oraz korzystanie z proponowanych przez szkołę zajęć dodatkowych (71%). Ponad połowa rodziców stwierdziła, że ich dzieci przygotowują się do zajęć utrwalając wiedzę zdobytą na lekcjach (66%) oraz korzystając z dodatkowych zajęć pozaszkolnych (63%).

Ponad połowa rodziców (57%) uważa, że ich dzieci poświęcają zbyt mało czasu na naukę. Jako  główny tego powód wskazują spędzanie zbyt dużej ilości czasu przy komputerze (48%) oraz zajmowanie się telefonem komórkowym (48%). Inne czynniki, które w mniejszym stopniu wpływają na przeznaczanie małej ilości czasu na naukę, to według ankietowanych za duża liczba dodatkowych zajęć (15%), opiekowanie się młodszym rodzeństwem (6%), lenistwo (4%), sport (2%) i zmęczenie (2%). Zdecydowana większość rodziców (82%) stwierdziła, że zna ofertę zajęć pozalekcyjnych, a także zachęca swoje dziecko do udziału  w tych  zajęciach (88%).  Rodzice stosują własne formy zachęty motywujące dzieci do nauki, tak stwierdziło (60%) ankietowanych. Połowa rodziców nie udzieliła odpowiedzi dotyczącej formy motywacji swoich dzieci do nauki (51%). Wśród tych, którzy udzielili odpowiedzi najczęściej wskazywana była rozmowa (13%), nagrody (11%), wyjazdy (7%), uświadomienie o tym, że pracują na własną przyszłość (7%). Należy również zwrócić uwagę, iż rzadko stosowana była motywacja w formie pochwały (2%) oraz wsparcia lub ewentualnej pomocy (2%). Na pytanie dotyczące wspomagania dziecka w nauce najwięcej odpowiedzi (79%) dotyczyło monitorowania ocen, umożliwienia dziecku korzystania z dodatkowych zajęć (52%),  kontrolowania terminów sprawdzianów (47%) oraz kupowania dodatkowych pomocy dydaktycznych (45%).  W zdecydowanej mniejszości znaleźli się rodzice, którzy przepytują swoje dzieci z materiału wprowadzonego na lekcji (13%). Wszyscy ankietowani (100%)  odpowiedzieli, że zależy im, aby ich dziecko uzyskało jak najlepsze oceny na świadectwie oraz bardzo dobry wynik na egzaminie gimnazjalnym. Istotny jest również fakt, iż 100% rodziców zadeklarowało, że na bieżąco są informowani przez szkołę o ocenach dziecka.

 

Wnioski z ankiety dla rodziców

 1. Zachęcać rodziców do motywowania swoich dzieci do nauki poprzez stosowanie pochwał, udzielanie wsparcia lub ewentualnej pomocy.
 2. Zwrócić uwagę rodziców na to, że ich dzieci w domu zbyt dużo czasu spędzają przy komputerze lub telefonie komórkowym.
 3. Wzmocnić kontrolę dziecka poprzez monitorowanie terminów sprawdzianów, ocen cząstkowych (e-dziennik), systematyczny udział w zebraniach i dniach otwartych.

 

3.2. Ankieta dla uczniów klas III – opracowanie

 

Ankietę wypełniło 103 uczniów klas III gimnazjum

 

 1. Jak przygotowujesz się do lekcji:
 2. a) odrabiam prace domowe

TAK – 50 (48,5%)

NIE – 3 (3%)

CZASAMI – 50 (48,5%)

 1. b) utrwalam wiedzę zdobytą na lekcjach

TAK – 25 (24%)

NIE – 6 (6%)

CZASAMI – 72 (70%)

 1. c) przygotowuję się do sprawdzianów

TAK – 46 (45%)

NIE – 5 (5%)

CZASAMI – 52 (50%)

 1. d) korzystam z proponowanych przez szkołę zajęć dodatkowych

TAK – 52 (50%)

NIE – 8 (8%)

CZASAMI – 43 (42%)

 1. e) korzystam z dodatkowych lekcji pozaszkolnych

TAK – 35 (34%)

NIE – 40 (39%)

CZASAMI – 28 (27%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Czy w domu dużo czasu poświęcasz na naukę?

TAK – 42 (41%)

NIE – 61 (59%)

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jakie metody pracy na lekcji uważasz za najlepsze? (Zaznacz minimum 3)
 2. a) praca w grupach – 69 (67%)
 3. b) słuchanie nauczyciela i robienie notatek – 32 (31%)
 4. c) wspólne wykonywanie ćwiczeń – 68 (66%)
 5. d) praca z podręcznikiem – 29 (28%)
 6. e) wykorzystanie tablicy interaktywnej – 63 (61%)
 7. f) przeprowadzanie doświadczeń – 65 (63%)
 8. g) uzupełnianie kart pracy – 9 (9%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Czy korzystasz z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkole?

TAK – 76 (74%)

NIE – 27 (26%)

Wymień z jakich przedmiotów?

język angielski – 17 (17%)

matematyka – 58 (56%)

chemia – 50 (49%)

biologia – 36 (35%)

geografia – 29 (28%)

język polski – 35 (34%)

historia – 17 (17%)

fizyka – 11 (11%)

wos – 1 (1%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Czy korzystasz z dodatkowych zajęć poza szkołą?

TAK – 47 (46%)

NIE – 56 (54%)

 

 1. Co motywuje Cię do nauki? (Wybierz minimum 3)
 2. a) oceny, uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem – 39 (38%)
 3. b) pochwała rodziców, nauczycieli – 46 (45%)
 4. c) własna ambicja – 72 (70%)
 5. d) zainteresowanie przedmiotem – 64 (62%)
 6. e) dostanie się do wymarzonej szkoły – 60 (58%)
 7. f) nagrody od rodziców za uzyskiwanie dobrych ocen – 23 (22%)
 8. g) rywalizacja (chęć bycia lepszym od siostry, brata, koleżanki) – 12 (12%)
 9. h) chęć sprostania wymaganiom rodziców – 18 (17%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Czy zależy Ci na bardzo dobrych ocenach?
 2. a) tak, ze wszystkich przedmiotów – 64 (62%)
 3. b) tylko z wybranych przedmiotów – 33 (32%)

jakich?

język polski – 6 (6%)

matematyka – 15 (15%)

fizyka – 9 (9%)

biologia – 10 (10%)

chemia – 10 (10%)

w-f – 3 (3%)

historia – 4 (4%)

geografia – 4 (4%)

język angielski – 11 (11%)

informatyka – 3 (3%)

wos – 4 (4%)

 1. c) nie zależy mi na ocenach – 6 (6%)
 2. Czy zależy Ci na jak najlepszym wyniku z egzaminu gimnazjalnego?

TAK – 96 (93%)

NIE – 7 (7%)

 

 

 1. Jak nauczyciele mogą Ci pomóc w uzyskaniu lepszych ocen i dobrego wyniku na egzaminie gimnazjalnym?
 2. a) zajęcia dodatkowe – 49 (48%)
 3. b) testy przed egzaminami – 37 (36%)
 4. c) powtórzenia i ćwiczenia – 64 (62%)
 5. d) inne: rozszerzanie materiału, motywowanie, tłumaczenie błędów, sprawdziany egzaminacyjne – 43 (42%)

 

 

 

 

 

 

 1. Czy nauczyciele omawiają błędy popełnione na sprawdzianie pisemnym?

TAK – 83 (81%)

NIE – 20 (19%)

 

 1. Czy nauczyciele informują Cię na bieżąco o uzyskanych ocenach?

TAK – 68 (66%)

NIE – 35 (34%

 

 

 

 

 

ANALIZA

Odpowiadając na pytanie 1 dotyczące sposobu przygotowania się do zajęć lekcyjnych, największy odsetek uczniów zadeklarował systematyczne odrabianie prac domowych               (48,5%) oraz przygotowywanie się do sprawdzianów (45%). Wiedza zdobyta na lekcjach nie jest przez uczniów utrwalana systematycznie – tylko 24%  zadeklarowało, że robi to przed każdymi zajęciami. Pozostali utrwalają wiedzę okazjonalnie (70%) lub nie robią tego             wcale (6%). Cieszy fakt, iż duży odsetek uczniów korzysta z proponowanych przez szkołę zajęć dodatkowych (50% zdecydowanie tak, 42% czasami). Najmniejszy odsetek stanowią uczniowie, którzy deklarują, iż nie odrabiają prac domowych (3%) i nie przygotowują się do sprawdzianów (5%). Ponad połowa ankietowanych uczniów (59%) odpowiedziała, że nie poświęca w domu zbyt dużo czasu na naukę. Zdaniem uczniów za najlepsze metody pracy na lekcji można uznać: pracę w grupach (67%), wspólne wykonywanie ćwiczeń (66%), przeprowadzanie doświadczeń (63%) oraz wykorzystywanie tablicy interaktywnej (61%). Za najmniej atrakcyjne uznali uzupełnianie kart pracy (9%). Większość uczniów korzysta z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkole (74%). Najczęściej uczestniczą w zajęciach z przedmiotów takich jak: matematyka (56%), chemia (49%), biologia (35%) i język polski (34%). Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się zajęcia dodatkowe z wosu, uczęszcza na nie tylko 1% uczniów. Prawie połowa uczniów (46%) uzupełnia wiedzę na dodatkowych zajęciach poza szkołą. Za czynniki, które w największym stopniu motywują ich do nauki uczniowie wskazali: własną ambicję (70%), zainteresowanie przedmiotem (62%) oraz dostanie się do wymarzonej szkoły (58%). Istotna okazała się również pochwała ze strony rodziców i nauczycieli (45%). Jako najmniej motywująca okazała się rywalizacja (12%) oraz chęć sprostania wymaganiom rodziców (17%). Ponad połowa uczniów (62%) udzieliła odpowiedzi twierdzącej na pytanie czy zależy im na bardzo dobrych ocenach ze wszystkich przedmiotów. Tylko 6% zadeklarowało, że w ogóle nie zależy im na ocenach. Spośród uczniów, którym zależy na ocenach tylko z wybranych przedmiotów (32%) ankietowanych wskazywało  najczęściej: matematykę (15%), język angielski (11%), biologię i chemię (10%), fizykę (9%) i język polski (6%). Najmniejszy odsetek uczniów wskazał informatykę (3%). Zdecydowanej większości uczniów (93%) zależy na jak najlepszym wyniku egzaminu gimnazjalnego. Duża część młodzieży oczekuje pomocy ze strony nauczycieli w uzyskaniu lepszych ocen i dobrego wyniku na egzaminie gimnazjalnym. Spośród form pomocy największym powodzeniem cieszyły się powtórzenia i ćwiczenia (62%) oraz zajęcia dodatkowe (48%). Ważnym czynnikiem w procesie przygotowania uczniów do egzaminu jest omawianie błędów popełnianych na sprawdzianach. Aż 81% badanych potwierdziło, iż nauczyciele naszej placówki analizują z nimi przeprowadzane sprawdziany. Ważnym prawem ucznia jest wiedza o uzyskanych ocenach; 34% naszych uczniów stwierdziło, że nie są o nich  na bieżąco informowani.

 

Wnioski z ankiety dla uczniów

 1. Zwrócić uwagę uczniów na systematyczne utrwalanie zdobytej wiedzy w szkole.
 2. Zachęcać do systematycznego udziału w proponowanych przez szkołę zajęciach dodatkowych z poszczególnych przedmiotów.

 

3.3. Ankieta dla nauczycieli – opracowanie

 

Ankietę wypełniło 30 nauczycieli Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach

 

 1. Czy jest Pani/Pan nauczycielem przedmiotu egzaminacyjnego?

TAK – 22 (73%)

NIE – 8 (27%)

 

 1. Jakie metody stosuje Pani/Pan na swoim przedmiocie?

pokaz – 3 (10%)

pogadanka – 7 (23%)

dyskusja – 9 (30%)

metoda podająca – 8 (27%)

burza mózgów – 12 (40%)

metoda problemowa – 7 (23%)

drzewko decyzyjne – 3 (10%)

praca z książką – 2 (7%)

metoda projektu – 2 (7%)

praca indywidualna – 2 (7%)

wykład – 4 (13%)

praca w grupach – 10 (33%)

drama – 3 (10%)

metody aktywizujące – 11 (37%)

indukcyjna – 1 (3%)

lekcja obrazowa – 3 (10%)

metaplan – 3 (10%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jakie środki dydaktyczne najczęściej wykorzystuje Pani/Pan w swojej pracy?

plansze – 10 (33%)

film – 7 (23%)

e-book – 4 (13%)

podręcznik – 12 (40%)

testy – 5 (17%)

płyty – 5 (17%)

tablica interaktywna – 10 (33%)

xerówki – 3 (10%)

zdjęcia – 2 (7%)

czasopisma – 1 (3%)

modele – 3 (10%)

prezentacje – 5 (17%)

atlasy – 1 (3%)

globusy 1 (3%)

zestawy chemiczne – 2 (7%)

karty pracy – 3 (10%)

projektor – 3 (10%)

komputer z internetem – 6 (20%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Czy omawia Pani/Pan błędy popełnione przez uczniów na sprawdzianach?

TAK – 28 (93%)

NIE – 2 (7%)

 

 1. Czy wystawiane przez Panią/Pana oceny końcoworoczne w klasie trzeciej są zbieżne z wynikiem na egzaminie gimnazjalnym?

TAK – 12 (55%)

NIE – 0

NIE ZAWSZE – 10 (45%)

NIE DOTYCZY – 8 (36%)

 

 

 1. Czy w Pani/Pana szkole są analizowane wyniki egzaminów gimnazjalnych?

TAK – 30 (100%)

NIE – 0

 1. Czy wnioski z analizy egzaminu gimnazjalnego wdraża Pani/Pan w swojej pracy?

TAK – 22 (73%)

NIE – 0

NIE DOTYCZY – 8 (27%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Czy dostosowuje Pani/Pan formy i metody pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

TAK – 30 (100%)

NIE – 0

 

 1. W jaki sposób pomaga Pani/Pan swoim uczniom w dobrym przygotowaniu się do egzaminu gimnazjalnego?
 2. a) zajęcia dodatkowe – 23 (77%)
 3. b) rozwiązywanie testów – 21 (70%)
 4. c) powtórzenia – 22 (73%)
 5. d) ćwiczenia utrwalające – 20 (67%)
 6. e) inne – pisanie e-mail, listów – 1 (3%); karty wzorów – 1 (3%); pomoce samodzielnie opracowane – 1 (3%); ćwiczenia relaksacyjne, jak radzić sobie ze stresem – 1 (3%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Czy zachęca Pani/Pan uczniów do korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych?

TAK – 30 (100%)

NIE – 0

jeśli tak, to w jaki sposób?

wpływ na ocenę z przedmiotu – 2 (7%)

rozmowy z rodzicami – 3 (10%)

brak odpowiedzi – 12 (40%)

przypominanie przed lekcją – 1 (3%)

ocena cząstkowa za frekwencję – 5 (17%)

ciekawe metody – 3 (10%)

osobiste zaproszenie – 2 (7%)

korzyści z uczestnictwa – 2 (7%)

ocena z zachowania – 1 (3%)

pochwała – 1 (3%)

lepsze przygotowanie do egzaminu – 2 (7%)

możliwość poprawy oceny – 1 (3%)

wykonywanie doświadczeń – 1 (3%)

 

 1. Czy informuje Pani/Pan swoich uczniów o ich postępach w nauce oraz ocenach cząstkowych?

TAK – 30 (100%)

NIE – 0

 

 1. Czy na bieżąco informuje Pani/Pan rodziców uczniów o postępach ich dzieci w nauce?

TAK – 27 (90%)

NIE – 3 (10%)

 

ANALIZA

Zdecydowana większość Grona Pedagogicznego naszej placówki, którzy zostali poddani badaniu to nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych (73%). Na pytanie 2 dotyczące wykorzystywania na swoim przedmiocie różnych metod, największy odsetek nauczycieli wskazał burzę mózgów (40%), ogólnie metody aktywizujące stosuje (37%), pracę w grupach (33%) oraz dyskusję (30%). Odnosząc się tutaj do wypowiedzi uczniów dotyczących interesujących dla nich metod pracy na lekcjach oni również zdecydowanie wskazali metody aktywizujące, a przede wszystkim: pracę w grupach, przeprowadzanie doświadczeń oraz wykorzystywanie tablicy interaktywnej. W swojej pracy nauczyciele najczęściej stosują następujące środki dydaktyczne: praca z podręcznikiem (40%), tablica interaktywna (33%), plansze (33%), filmy (23%).

Zdecydowana większość nauczycieli (93%) odpowiedziała twierdząco na pytanie dotyczące omawiania błędów popełnianych przez uczniów na sprawdzianach. Cieszy fakt, iż zdecydowana większość uczniów (81%) zgadza się z tym stwierdzeniem.

W pytaniu 5, które dotyczyło zbieżności ocen końcoworocznych w klasie trzeciej z wynikiem uzyskanym na egzaminie gimnazjalnym ankietowani byli zgodni (55%), natomiast (45%) uznało, że nie zawsze ocena końcoworoczna jest zgodna z wynikiem uzyskanym przez ucznia na egzaminie. Wszyscy nauczyciele (100%) odpowiedzieli twierdząco, że w naszej placówce analizowane są wyniki egzaminów gimnazjalnych, również wszyscy wdrażają wnioski z analizy egzaminu gimnazjalnego do swojej pracy. 100% nauczycieli zadeklarowało dostosowanie form i metod pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na pytanie 9 dotyczące form pomocy uczniom w przygotowaniu się do egzaminu gimnazjalnego zdecydowana większość nauczycieli wskazała na: dodatkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów (77%), rozwiązywanie testów (70%), powtórzenia (73%), ćwiczenia utrwalające (67%). Wszyscy nauczyciele (100%) zachęcają uczniów do korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole. Wśród wskazanych przez nauczycieli form zachęty do uczestniczenia w tych zajęciach wymieniono: oceny cząstkowe z przedmiotu za frekwencję (17%), rozmowy z rodzicami (10%), stosowanie ciekawych metod pracy (10%). Z ankiety wynika, ze 100% badanych informuje swoich uczniów o ich postępach w nauce oraz ocenach cząstkowych. Jeśli chodzi o informacje przekazywane rodzicom uczniów o postępach ich dzieci w nauce 90% nauczycieli odpowiedziało twierdząco.

 

 

Wnioski z ankiety dla nauczycieli

 1. Na bieżąco informować uczniów o ich postępach w nauce oraz ocenach cząstkowych z poszczególnych przedmiotów.
 2. Uatrakcyjnić zajęcia poprzez stosowanie różnych środków dydaktycznych oraz metod aktywizujących.
 3. Kontynuować zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych.

 

 

3.4. Opinia dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach na temat wyników egzaminów gimnazjalnych

 

Panie Dyrektorze, pragniemy poznać pana opinię dotyczącą zagadnień, które są istotne w codziennej pracy naszej szkoły:

 1. Jakie wnioski nasuwają się po analizie wyników egzaminów zewnętrznych z lat 2013 – 2015?

Analizując wyniki można zauważyć, że podniósł się poziom na egzaminach gimnazjalnych. Od 2013 roku obserwuje się stałą tendencję wzrostową, tzn. zmniejsza się dystans pomiędzy wynikami naszego gimnazjum z poszczególnych części egzaminu, a wynikami województwa mazowieckiego.

 1. Co w znacznym stopniu wpłynęło na poprawę wyników egzaminów zewnętrznych?

Na poprawę wyników wpłynęło zwiększenie godzin przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z poszczególnych przedmiotów prowadzonych  na zajęciach dodatkowych wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. Oprócz tego analiza wyników nauczania i osiągnięć poszczególnych nauczycieli pozwala zauważyć, że biorą oni dużą odpowiedzialność za dane w swojej klasie.

 

 

3.5. Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych i programów naprawczych z lat 2013 – 2015 (wykresy i opis)

 

 

 

Dane dotyczące wyników egzaminu gimnazjalnego w latach 2013 – 2015
Rok GH-P GH-H GM-M GM-P GA-P GA-R GN-P GN-R
2013 PG1 55,7 53,6 39,5 54,7 57,8 35,7 52,2 24,9
gmina 58,0 55,5 43,9 55,8 61,9 43,8 54,4 28,0
powiat 60,3 57,5 47,2 58,0 62,0 41,9 51,8 31,5
województwo 64,4 59,9 50,9 61,0 66,6 48,5 57,3 49,8
kraj 62,0 58,0 48,0 59,0 63,0 45,0 58,0 40,0
różnica gmina -2,3 -1,9 -4,4 -1,1 -4,1 -8,1 -2,2 -3,1
różnica powiat -4,6 -3,9 -7,7 -3,3 -4,2 -6,2 0,4 -6,6
różnica woj.. -8,7 -6,3 -11,4 -6,3 -8,8 -12,8 -5,1 -24,9
różnica kraj. -6,3 -4,4 -8,5 -4,3 -5,2 -9,3 -5,8 -15,1
2014 PG1 66,2 58,8 41,7 50,5 61,0 38,2 54,8 27,0
gmina 66,6 58,7 41,3 50,9 62,3 41,9 61,9 41,3
powiat 66,7 58,4 44,9 51,3 62,6 39,9 53,5 37,3
województwo 70,0 60,9 50,2 54,1 70,1 49,6 53,2 44,9
kraj 68,0 59,0 47,0 52,0 67,0 46,0 54,0 39,0
różnica gmina -0,4 0,1 0,4 -0,4 -1,3 -3,7 -7,1 -14,3
różnica powiat -0,5 0,4 -3,2 -0,8 -1,6 -1,7 1,3 -10,3
różnica woj. -3,8 -2,1 -8,5 -3,6 -9,1 -11,4 1,6 -17,9
różnica kraj. -1,8 -0,2 -5,3 -1,5 -6,0 -7,8 0,8 -12,0
2015 PG1 62,2 63,5 47,3 49,7 62,0 43,5 x x
gmina 63,7 65,7 49,5 52,3 68,5 49,8 63,0 69,7
powiat 61,1 63,8 47,8 50,1 63,0 42,1 69,7 69,7
województwo 64,7 65,9 51,2 52,1 69,8 51,2 55,5 52,3
kraj 62,0 64,0 48,0 50,0 67,0 48,0 57,0 41,0
różnica gmina -1,5 -2,2 -2,2 -2,6 -6,5 -6,3 x x
różnica powiat 1,1 -0,3 -0,5 -0,4 -1,0 1,4 x x
różnica woj. -2,5 -2,4 -3,9 -2,4 -7,8 -7,7 x x
różnica kraj. 0,2 -0,5 -0,7 -0,3 -5,0 -4,5 x x

 

Analizując wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2013 osiągnięte przez uczniów naszej szkoły można zauważyć, że młodzież wypadła słabo w porównaniu z wynikami gminy, powiatu, województwa i kraju. Najmniejsza rozbieżność w wynikach między naszą szkołą, a gminą i powiatem widoczna jest w części matematycznej w przedmiotach przyrodniczych (szkoła – 54,7; gmina – 55,8; powiat – 58). Największe różnice widoczne są w wynikach z matematyki (szkoła – 39,5; gmina – 43,9; powiat – 47,2). Słabe wyniki osiągnęli także uczniowie z języków obcych, szczególnie w części rozszerzonej. Także porównanie wyników otrzymanych przez uczniów naszej szkoły ze średnimi wynikami województwa i kraju ukazuje jak duża jest różnica. Największa z języka niemieckiego z części rozszerzonej – 24,9; z angielskiego część rozszerzona – 12,8; z matematyki – 11,4.

Dokonując analizy egzaminu gimnazjalnego i wyników osiągniętych przez uczniów naszej szkoły w roku 2014 można zauważyć, że są one nieco lepsze w porównaniu z ubiegłorocznymi. Porównując je z  wynikami gminy, powiatu i województwa wygląda to następująco: Część humanistyczna, język polski – szkoła – 66,2; gmina – 66,6; powiat – 66,7; województwo – 70,0.  Część humanistyczna, historia i wos – szkoła – 58,8; gmina – 58,7; powiat – 58,4; województwo – 60,9.Część matematyczno – przyrodnicza, matematyka – szkoła -41,7;  gmina – 41,3; powiat – 44,9; województwo – 50,2. Przedmioty przyrodnicze – szkoła -50,5; gmina – 50,9, powiat – 51,3, województwo – 54,1; Część językowa poziom podstawowy: język angielski – szkoła – 61,0 gmina – 62,3; powiat – 62,6; województwo – 70,1; język niemiecki – szkoła – 54,8 gmina – 61,9; powiat – 53,5; województwo – 53,2. Część językowa poziom rozszerzony: język angielski –  szkoła – 38,2 gmina – 41,9; powiat – 39,9; województwo – 49,6; język niemiecki – szkoła – 27,0 gmina – 41,3; powiat – 37,3; województwo – 44,7. Najsłabsze  wyniki osiągnęli także uczniowie z języków obcych szczególnie z części rozszerzonej. Te porównania wyników otrzymanych przez uczniów naszej szkoły ze średnimi wynikami województwa ukazują, jak duża jest różnica. Podobnie jest z wynikami z matematyki – różnica 8,5 punktu. Porównując wyniki osiągnięte przez uczniów w tym roku szkolnym widać, że są one wyższe od wyników osiągniętych w ubiegłym roku, poza częścią matematyczno – przyrodniczą. Zmniejszyła się też na korzyść gimnazjum różnica w rozbieżności wyników w porównaniu z województwem odnośnie wyników z ubiegłego roku, a nawet z języka niemieckiego uzyskaliśmy wynik wyższy.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w roku 2015 wykazuje, że w zależności od zakresu są one nieco wyższe, bądź porównywalne z  ubiegłorocznymi. Porównując z wynikami gminy, powiatu, województwa i kraju wygląda to następująco: Część humanistyczna, język polski – szkoła – 62,2; gmina – 63,7; powiat – 61,1; województwo – 64,7; kraj – 62,0. Część humanistyczna, historia i wos – szkoła – 63,5; gmina – 65,7; powiat – 63,8; województwo – 65,9; kraj – 64,0.Część matematyczno – przyrodnicza, matematyka – szkoła – 47,3;  gmina – 49,5; powiat – 47,8; województwo – 51,2; kraj – 48,0. Przedmioty przyrodnicze – szkoła – 49,7; gmina – 52,3, powiat – 50,1, województwo – 52,1; kraj – 50,0. Część językowa poziom podstawowy: język angielski – szkoła – 62,0; gmina – 68,5; powiat – 63,0; województwo – 69,8; kraj – 67,0. Część językowa poziom rozszerzony: język angielski – szkoła – 43,5 gmina – 49,8; powiat – 42,1; województwo – 51,2; kraj – 48,0. Z powyższego porównania wynika, że najsłabsze  wyniki osiągnęli uczniowie z języka angielskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. W bieżącym roku szkolnym żaden uczeń nie zdawał egzaminu z języka niemieckiego.

Dokonując analizy wyników z poszczególnych części egzaminu uzyskanych przez uczniów naszej szkoły i porównując je do wyników gminy widzimy, że najmniejsza różnica –1,5 pkt jest z j. polskiego, natomiast największa z języka angielskiego (poziom podstawowy) –6,5 pkt oraz język angielski (poziom rozszerzony) –6,3 pkt. W zestawieniu z  wynikami powiatu wyższy wynik uzyskaliśmy z języka polskiego +1,1 pkt oraz z języka angielskiego (poziom rozszerzony) +1,4 pkt, natomiast poniżej średniej powiatu –1,0 pkt język angielski (poziom podstawowy). W  odniesieniu do wyników województwa trzy zakresy egzaminu wypadły na następującym poziomie: język polski –2,5 pkt, historia i wos –2,4 pkt, przedmioty przyrodnicze –2,4 pkt. Ogromna różnica widoczna jest w  wynikach uzyskanych przez naszych uczniów z języka angielskiego: poziom podstawowy –7,8 pkt i poziom rozszerzony –7,7 pkt. Porównanie wyników naszego gimnazjum do wyników ogólnokrajowych przedstawia się następująco: najlepiej wypadł język polski +0,2 pkt, natomiast najsłabsze wyniki uzyskali uczniowie z języka angielskiego: poziom podstawowy –5,0 pkt oraz poziom rozszerzony –4,5 pkt. Podsumowując zebrane dane i  analizę wyników można stwierdzić, że nieco wzrastają, bądź utrzymują się na tym samym poziomie, ważny jest fakt, że nie ma tendencji spadkowej, wskazuje na to skala staninowa, według której w roku szkolnym 2014/2015 wyniki z języka polskiego podniosły się o dwa progi, z przedmiotów przyrodniczych o jeden próg, natomiast pozostałe przedmioty utrzymały się na tym samym poziomie.

 

Informacja na temat EWD w szkole w latach 2013 – 2015

Na podstawie wyników  uczniów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku wskaźnik EWD dla szkoły wyniósł  (-1,7). Analizując wskaźniki uzyskane z poszczególnych przedmiotów to najkorzystniejszy wynik wyszedł dla języka polskiego i bloku przedmiotów przyrodniczych (-1,4), najsłabiej wypadła matematyka (-2,5). Porównując wskaźniki EWD uzyskane przez poszczególne klasy to najwyższy średni wskaźnik uzyskały klasy 3d (2,4) i 3e (1,3), najniższy wynik wyszedł dla klasy 3f (-7,2) i 3b (-5,3).

Analiza EWD dla naszego gimnazjum opracowanego na podstawie wyników uczniów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku pokazuje, że wskaźnik EWD dla szkoły pierwszy raz od trzech lat jest dodatni i wynosi (1,5). Analizując wskaźniki uzyskane z poszczególnych przedmiotów to najkorzystniejszy wynik wyszedł dla bloku przedmiotów humanistycznych (2,8) następnie dla języka polskiego (1,8) i przedmiotów przyrodniczych (1,4), najsłabiej wypadła matematyka (0,0). Porównując wskaźniki EWD uzyskane przez poszczególne klasy to najwyższy średni wskaźnik uzyskały klasy 3a – (6,1) i 3e – (4,4), najniższy wynik wyszedł dla klasy 3c (-4,3). Pozostałe klasy uzyskały odpowiednio: 3b – (1,1), 3d – (0,6) i 3f – (1,0).

W 2015 roku wskaźnik EWD dla szkoły jest dodatni i wynosi (0,8). Analizując wskaźniki uzyskane z poszczególnych przedmiotów to najlepszy wynik uzyskali uczniowie z języka polskiego (1,7) i przedmiotów przyrodniczych (0,8), najsłabiej wypadła matematyka (0,3), chociaż porównując z rokiem ubiegłym wynik jest wyższy. Wskaźniki EWD uzyskane przez poszczególne klasy kształtują się następująco: najwyższy średni wskaźnik uzyskały klasy 3a (3,3) oraz 3b (3,0), najniższy wynik wyszedł dla klasy 3c (– 3,9). Pozostałe klasy uzyskały odpowiednio: 3d (– 0,4), 3e (2,3).

 

Wnioski poszczególnych zespołów przedmiotowych po analizie egzaminu gimnazjalnego w latach 2013 – 2015

 

HISTORIA I WOS

 

– poświęcić więcej czasu na  zadania związane z chronologią;

– ćwiczyć  umiejętność  korelacji  faktów  z  mapą historyczną;

– utrwalanie, wizualizacja charakterystycznych elementów architektury z danej epoki – praca z ikonografiką, prezentacje multimedialne i zwrócenie uwagi na style architektoniczne budynków oglądanych podczas wycieczek szkolnych;

– ćwiczenie umiejętności łączenia wiedzy zawartej w tabelach i na mapie konturowej;

– ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i wyszukiwania informacji w tekście źródłowym;

– położyć nacisk na odczytywanie danych z tabel

– na lekcjach wos-u więcej uwagi poświęcić na zapoznanie uczniów  z uprawnieniami poszczególnych organów władzy i wydawanymi przez nich aktami prawnymi.

 

JĘZYK POLSKI

 

– systematycznie ćwiczyć i utrwalać zasady ortografii i interpunkcji;

– pracować nad poprawnością językową wypowiedzi uczniów;

– utrwalać pojęcia teoretycznoliterackie, ze szczególnym uwzględnieniem środków artystycznych;

– ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem;

– wspólnie z uczniami ćwiczyć redagowanie dłuższych form wypowiedzi pisemnych (w tym rozprawka, charakterystyka) ze szczególnym zwróceniem uwagi na kompozycję i poprawność językową;

– ćwiczyć umiejętność rozwijania argumentów lub komentowania przykładów;

– więcej uwagi poświęcić analizie i interpretacji różnych tekstów kultury;

– systematycznie powtarzać i utrwalać wiedzę z nauki o języku (składnia zdania pojedynczego i złożonego);

– wprowadzać więcej ćwiczeń wymagających uzasadniania cech postaci, własnych ocen czy argumentów;

– głośne czytanie na zajęciach tekstów epickich, wspólne układanie planów wydarzeń, wyodrębnianie wątków.

 

MATEMATYKA

 

ćwiczyć umiejętności czytania zadań ze zrozumieniem

– rozwiązywać więcej zadań dotyczących dowodzenia matematycznego i stosowania twierdzeń; ćwiczenia umiejętności uzasadniania odpowiedzi;

– skorelować obliczenia objętości brył, gęstości, masy, prędkości, obliczeń procentowych z innymi przedmiotami np.: fizyka, chemia;

– zwracać uwagę i poświęcać więcej czasu na działania na potęgach, pierwiastkach oraz liczbach wymiernych, interpretację liczb na osi liczbowej;

– ćwiczyć analityczne wnioskowania i umiejętności poprawnego zapisywania wyrażeń algebraicznych;

– rozwiązywać więcej zadań z planimetrii i stereometrii, zwracać uwagę na własności figur geometrycznych;

– sprawdzać i ćwiczyć znajomość wzorów;

– stosować jak najwięcej obliczeń w sytuacjach praktycznych;

poświęcić więcej czasu i uwagi na ćwiczenia kształtujące wyobraźnię przestrzenną uczniów np.: poprzez wykonywanie różnorodnych modeli brył, układanie z klocków figur przestrzennych zgodnie z podanym schematem, rysowanie brył w oparciu o przedstawiony model, identyfikowanie kształtu brył na podstawie ich siatek lub rysunków wykonanych w różnej perspektywie;

– uświadomić uczniom potrzebę uważnego czytania, tworzenia planu rozwiązania zadania i jego wykonanie, a także krytycznej oceny rozwiązania zadania;

– rozwiązywać zadania, w których dane przedstawione są w sposób nietypowy albo wymagający niealgorytmicznego rozwiązania problemu;

– zwrócić uwagę uczniów na sposób przedstawienia uzyskanego wyniku zadania, konieczność refleksji nad znalezionym wynikiem (czy jest on w ogóle możliwy);

– mobilizować uczniów do samodzielnego powtarzania wiadomości;

– poświęcić więcej uwagi na rozwiązywanie zadań nietypowych, które wymagają twórczego, niealgorytmicznego myślenia;

– zwrócić szczególną uwagę i poświęcić więcej czasu na rozwiązywanie zadań sprawdzających rozumowanie i argumentację.

 

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

 

Biologia

– kształtować umiejętności klasyfikowania organizmów do właściwej grupy kręgowców;

– utrwalać cechy budowy podstawowych składników krwi oraz pełniących przez nie funkcji;

– ćwiczyć praktyczną umiejętność analizowania ulotek leków;

– ugruntować wiedzę dotyczącą rozwiązania problemu naukowego;

– położyć nacisk na prawidłową interpretację doboru naturalnego i sztucznego;

– zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące mechanizmu dziedziczenia cech u człowieka;

– zwrócić większą uwagę na utrwalenie cech morfologicznych przedstawicieli należących do poszczególnych grup zwierząt;

– ugruntować wiedzę dotyczącą budowy i funkcji narządów w poszczególnych układach człowieka (oddechowy, krwionośny, wydalniczy, pokarmowy).

 

Chemia  

– ćwiczyć projektowanie doświadczeń pozwalających odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych, kwasów tłuszczowych i tłuszczów;

– ćwiczyć zapisywanie równań reakcji chemicznych dla związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem wzorów strukturalnych i półstrukturalnych;

– poświęcić więcej uwagi na reakcje strąceniowe zachodzące w roztworach wodnych;

– zwrócić szczególną uwagę na właściwości węglowodorów, zwłaszcza reakcje z wodą bromową;

– zwiększyć liczbę zadań z zastosowaniem stężenia procentowego roztworu, masy rozpuszczalnika, masy roztworu, rozpuszczalności substancji oraz odczytywania danych z wykresów;

– zwrócić większą uwagę na planowanie doświadczeń, w wyniku których otrzymujemy wodorotlenki i kwasy.

 

Fizyka

– wnikliwie analizować dane zawarte w zadaniach-  czytanie ze zrozumieniem. Analiza danych;

– ćwiczyć wyznaczanie mocy żarówki zasilanej z baterii za pomocą woltomierza i  amperomierza;

– zwrócić większą uwagę na umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych poprzez rozwiązywanie większej ilości zadań praktycznych, np. mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych;

– ćwiczyć opis wahadła matematycznego i analizować przemiany energii zachodzące w tym ruchu;

– zwiększyć liczbę ćwiczeń problemowych i zadań testowych o nowych standardach egzaminacyjnych;

– zwrócić  większą uwagę na zależności między wielkościami fizycznymi;

– ćwiczyć umiejętność rozpoznawania ruchów ciał na podstawie wyników zawartych w tabelach;

– zwrócić większą uwagę na wykonywanie obowiązkowych doświadczeń, na ich opis, analizę i wyciąganie wniosków na ich podstawie;

– większyć liczbę ćwiczeń utrwalających znajomość wzorów fizycznych;

– ćwiczyć umiejętność wykonywania obliczeń matematycznych.

 

Geografia

– wykorzystywać w zadaniach podstawowe informacje o środowisku przyrodniczym krajów sąsiadujących z Polską (pasma gór, rzeki);

– zwrócić większą uwagę na wykorzystanie umiejętności przeliczania skali;

– ćwiczyć orientację na mapie fizycznej;

– zwrócić większą uwagę na właściwe czytanie map tematycznych.

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

– zwiększenie ilości zadań z luką i wielokrotnego wyboru;

– położenie nacisku na konstrukcje gramatyczne przy nauczaniu wszystkich sprawności językowych;

– zwiększenie ilości ćwiczeń na dobieranie, wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz;

– stwarzanie sytuacji zbliżonych do naturalnych, odgrywanie scenek (sklep, przychodnia zdrowia, kasa biletowa, lotnisko);

– zachęcanie do korzystania z zasobów mini biblioteczki języka angielskiego;

– zwiększenie ilości pytań o zagadnienia teoretyczne na sprawdzianach ćwiczące umiejętność nazywania czasów i konstrukcji gramatycznych;

– ukierunkowanie uczniów na samokształcenie i rozwijanie sprawności językowych poprzez podawanie ciekawych stron internetowych, odwoływanie się do zainteresowań uczniów (np. muzyka, filmy), zachęcanie do udziału w konkursach językowych;

– zachęcanie do samodzielnej nauki słownictwa z różnych dziedzin i źródeł (tłumaczenie tekstów piosenek, wierszy);

– nauczyciel posługuje się językiem angielskim na lekcji wydając polecenia, prośby i realizując tok lekcji;

– uwzględnianie w kartkówkach lub klasówkach pytań obejmujących zagadnienia teoretyczne, trenujące umiejętność nazywania czasów, konstrukcji gramatycznych;

 

 

Z analizy programów naprawczych poszczególnych zespołów przedmiotowych wynika, że zostały wprowadzone działania mające na celu poprawę umiejętności oraz usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy o treści, które sprawiły uczniom trudności podczas egzaminu gimnazjalnego.

Oprócz tego każdy nauczyciel dokonując na początku roku szkolnego nowelizacji rozkładu do poszczególnych klas uwzględnia w nim wnioski opracowane przez zespół i wdraża podczas realizacji podstawy programowej.

 

 

 1. Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej

 

4.1. Odpowiedzi na pytania kluczowe

 

 1. W jaki sposób w szkole analizowane są wyniki egzaminów zewnętrznych?

Zespoły przedmiotowe dokonują analizy poszczególnych zakresów egzaminu gimnazjalnego. Nauczyciele opracowują wnioski i działania naprawcze; następnie wprowadzają na swoich zajęciach dodatkowe ćwiczenia kształcące umiejętności, które podczas egzaminu wypadły najsłabiej.

 

 1. Czy wyniki analiz są wdrażane w praktyce szkolnej?

Wyniki analizy poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane podczas zebrania Rady Pedagogicznej. Nauczyciele znają wnioski wynikające z analizy i wdrażają je w swojej pracy. Na początku każdego roku szkolnego ewaluują swoje rozkłady materiału, umieszczają w nich wnioski oraz planują działania naprawcze mające na celu podniesienie wyników nauczania i poprawę jakości pracy szkoły.

 

 1. Jakie formy i metody pracy z uczniem wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły?

Podczas swoich lekcji nauczyciele wykorzystują różne formy i metody pracy. Starają się, aby ich zajęcia były atrakcyjne i interesujące dla ucznia, dlatego korzystają z metod aktywizujących, wykorzystują ciekawe środki dydaktyczne, np. tablice interaktywne, filmy, plansze itp. W szkole dokonuje się diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów na poszczególnych etapach kształcenia. Służą temu: test kompetencji po szkole podstawowej, test sprawdzający wiedzę i umiejętności po klasie II, próbny egzamin gimnazjalny w klasie III. W szkole organizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z różnych przedmiotów umożliwiające dobre przygotowanie się do egzaminu, rozwój zainteresowań i zdolności, a także wyrównywanie braków w nauce, i poprawę ocen. Poza tym w pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce nauczyciele uwzględniają zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez PPP.

 

 1. Jakie zmiany w osiągnięciach szkolnych zaszły w stosunku do poprzedniego okresu?

Dokonując analizy wyników egzaminów gimnazjalnych i wskaźnika EWD w latach 2013 – 2015 można zauważyć, iż wyniki poprawiły się. Działania podejmowane przez nauczycieli na podstawie formułowanych wniosków i wynikających z nich zaleceń do pracy powodują, że podnosi się sprawność rozwiazywania arkuszy egzaminacyjnych przez uczniów, a tym samym wskaźnik EWD dla szkoły od dwóch lat jest dodatni.

 

4.2. Wnioski

 

Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona w oparciu o analizę danych uzyskanych z ankiet i dokumentacji szkolnej pozwoliła na następujące podsumowanie.

 

Analiza dokumentacji szkolnej

 1. Dokumentacja jest zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach prawnych
 2. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej zawierają wnioski z przeprowadzonych badań i analiz, jednak należy wzmocnić monitorowanie wprowadzania założonych we wnioskach działań oraz kontrolę ich efektów.
 3. W szkole wykorzystuje się wnioski z wyników egzaminu zewnętrznego i podejmuje działania naprawcze w celu poprawy wyników nauczania.
 4. Działania prowadzone przez szkołę są monitorowane i analizowane, a wnioski z analiz są wprowadzane w życie, co wpływa na podniesienie jakości pracy.

 

Dane uzyskane z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, dotyczącej Wymagania 11 „Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu zewnętrznego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych” pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

 1. W szkole widoczna jest skuteczna realizacja podstawy programowej. Uczniowie systematycznie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Nauczyciele stosują indywidualizację nauczania i oceniania w stosunku do uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, czego dowodem jest wzrost efektów ich kształcenia.
 2. Nauczyciele systematycznie diagnozują i analizują osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe oraz dostrzegając ich możliwości uzyskania lepszych wyników w nauce.
 3. Szkoła analizuje wyniki egzaminu gimnazjalnego w sposób celowy, kierunkując badania na poprawę jakości swojej pracy.
 4. Szkolne analizy wyników sprawdzianów są użyteczne: badania pozwalają na sformułowanie wniosków; modyfikację indywidualnych planów pracy nauczycieli, metod i form pracy z uczniami, które zmierzają do poprawy jakości pracy szkoły i są wdrażane w celu poprawy efektywności kształcenia.
 5. W rezultacie analiz wyników sprawdzianów próbnych i działań podejmowanych na podstawie formułowanych w badaniach wniosków i wynikających z nich zaleceń do pracy podnosi się techniczna sprawność rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych przez uczniów.
 6. Wyniki działań dydaktycznych omawiane są na spotkaniach zespołów przedmiotowych i na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 

Mocne strony

 1. Nauczyciele indywidualizują proces edukacyjny oraz aktywizują i zachęcają uczniów do pracy, dostosowując wymagania i realizowane zadania do możliwości i umiejętności wychowanków.
 2. W szkole prowadzone są badania z narzędziami statystycznymi oraz danymi udostępnianymi przez OKE w Warszawie w zakresie analizy wyników egzaminów zewnętrznych.
 3. Zespoły nauczycieli analizują wyniki egzaminów zewnętrznych i sporządzają raporty.
 4. Raporty zawierają wnioski i zalecenia do pracy dotyczące wiadomości i umiejętności kształconych na różnych przedmiotach nauczania.
 5. Rekomendacje z raportów wdrażane są poprzez zmianę lub uatrakcyjnienie metod i form pracy, zwiększenie ilości ćwiczeń i powtórzeń, uruchomienie dodatkowych zajęć, korelacje międzyprzedmiotowe.
 6. Celem dokonywanych w szkole analiz wyników egzaminów jest poprawa jakości kształcenia m.in. lepsze przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, uzupełnienie i utrwalenie wiedzy uczniów, doskonalenie ich umiejętności określonych w standardach egzaminacyjnych.
 7. Współpraca nauczycieli z rodzicami jest systematyczna. Omawiane są szczegółowo aspekty wynikające z wniosków po okresowej analizie testów próbnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego.

 

Słabe strony

 1. Wszystkie podejmowane działania są celowe, ale nie wszystkie przynoszą pożądane efekty, o czym informują nie zawsze satysfakcjonujące wyniki sprawdzianów zewnętrznych.
 2. Wnioski wdrażane po analizie wyników nie zawsze przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.
 3. Lekceważący stosunek niektórych uczniów do obowiązków szkolnych ma wpływ na uzyskiwanie niskich wyników w nauce.

 

 

4.3. Zalecenia do pracy

 

 1. Warto kontynuować prowadzone w szkole analizowanie wyników egzaminu zewnętrznego oraz badań wewnętrznych, ze szczególnym wskazaniem na wnikliwą analizę porównawczą w celu stwierdzenia, jak na przestrzeni kolejnych lat kształtowały się umiejętności uczniów.
 2. Należy odpowiednio zmotywować wszystkich nauczycieli do analizowania wyników, formułowania wniosków i zaleceń do pracy oraz systematycznego ich wdrażania.
 3. Zespoły powinny prowadzić dokumentację swojej pracy oraz spotykać się systematycznie przez cały rok.
 4. Należy konsekwentnie przestrzegać zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz systematycznie analizować szkolne osiągnięcia edukacyjne uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 5. Omawiać z rodzicami wnioski po okresowej analizie testów próbnych oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego.
 6. Należy podnosić jakość kształcenia w zakresie tych umiejętności, w których wyniki uzyskiwane na egzaminie gimnazjalnym okazywały się niskie.
 7. Prezentować rodzicom wyniki analiz osiągnięć uczniów w czasie zebrań ogólnych i indywidualnych konsultacji podczas dnia otwartego.
 8. Nauczyciele powinni nadal doskonalić swój warsztat pracy i wykorzystywać w procesie dydaktyczno-wychowawczym atrakcyjne formy pracy w celu zwiększenia aktywności uczniów
 9. Należy monitorować wdrażanie w/w zaleceń do dalszej pracy.

 

 

Do pobrania:

 1. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku 2014-2015_wymaganie 5 (pdf)
 2. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku 2014-2015 wymaganie 11 (pdf)
 3. wyniki egzaminu – wykresy
 4. EWD – wykresy