Szkoła Równych Szans IV Edycja

„Szkoła Równych Szans. IV edycja”

 

Od 1 kwietnia 2012 r. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach realizuje projekt  „Szkoła Równych Szans .IV edycja” finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przy znacznym wsparciu Gminy Kozienice.

Celem  projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wsparcie uczniów mających problemy dydaktyczne i wychowawcze, a także rozwój zainteresowań różnymi dziedzinami wiedzy.

Od 1.09.2012 r. uczniowie naszej szkoły będą mogli uczestniczyć w:

 • dodatkowych zajęciach wyrównawczych oraz przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego, służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,

 • dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, nauk przyrodniczo-matematycznych oraz   biblioterapii,

a także skorzystać z:

 • doradztwa i opieki psychologicznej,

 • poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Pomocą zostanie objętych ponad 400 uczniów naszej szkoły.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 1. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, chemii, fizyki i języka polskiego dla klas I i II.

 • Obóz matematyczno-fizyczny.

 • Koło regionalne „Stąd do Europy”.

 • Koło ekologiczne – przyswajanie przez uczniów treści dotyczących ekologii i ochrony środowiska.

 • Koło przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z bloku matematyczno-przyrodniczego (matematyka, fizyka, chemia) dla klas III.

 • Koło przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych dla klas III.

 • Koło europejskie dla uczniów zainteresowanych wiedzą na temat procesów integracji europejskiej.

 1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne

 • Koło fotograficzne dla uczniów zainteresowanych fotografią.

 • Koło języka niemieckiego.

 • Koło informatyczne  dla uczniów, którzy nie posiadają Internetu w domu.

 • Koło języka angielskiego dla uczniów osiągających niskie wyniki z przedmiotu.

 1. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna

 • Zajęcia  psychologiczne dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wykluczeniem z systemu oświaty.

 • Zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów mających problemy z nauką szkolną, posiadających niski stopień uspołecznienia i zaniżoną samoocenę.

 • Wycieczka do Biblioteki Narodowej w Warszawie dla uczniów uczestniczących w zajęciach biblioterapeutycznych.

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

 • Prowadzenie Szklonego Ośrodka Kariery,

 • Wycieczka na targi edukacyjne szkół EXPO 2013 w Warszawie.

 

Rodzicu ! To szansa dla Twojego dziecka.

 

Gimnazjalisto! Skorzystaj z naszej oferty i wybierz zajęcia, które odpowiadają Twoim potrzebom  i zainteresowaniom.