Szósta edycja gminnego konkursu o św. Janie Pawle II „ UBOGACENI – WDZIĘCZNI”

SZKOŁA PODSTAWOWA „ UBOGACENI – WDZIĘCZNI”

Gminny konkurs o św. Janie Pawle II

(szósta edycja)

 

ORGANIZATOR:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II ul. Nowy Świat 24,  26-900 Kozienice

tel/fax: (48) 614 52 01 – sekretariat

e-mail: sekretariat@psp4kozienice.pl

www: www.psp4kozienice.pl

 

CELE KONKURSU:

 • Upamiętnienie 102. rocznicy urodzin Karola Wojtyły;
 • popularyzacja i pogłębienie wiedzy o życiu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II;
 • rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania osobą wybitnego Polaka, Jego życiem, działalnością i nauczaniem;
 • Wskazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu dla dzieci i młodzieży;
 • Wdrażanie zasad nauczania Jana Pawła II w codzienne życie;
 • zachęcanie uczniów do poznania historii Diecezji Radomskiej;
 • inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej;
 • promocja talentów, rozbudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów;
 • integracja szkół.

 ADRESACI:

Adresatami konkursu są uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych gminy Kozienice. Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. Przedszkole/ szkoła może brać udział w dowolnie wybranych formach konkursu. Uczeń może uczestniczyć w więcej niż jednym konkursie.

 FORMY:

PRZEDSZKOLE i kl. 0 – KONKURS PLASTYCZNY
SZKOŁA PODSTAWOWA
Konkurs plastyczny kl. 1-3 ; kl. 4-6 i kl. 7-8
Konkurs plastyczny – uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych           
Konkurs multimedialny kl. 7-8

 WYMAGANIA:

PRZEDSZKOLE – konkurs plastyczny– „Dzieci kochają Jana Pawła II”. Pracę konkursową wykonuje dziecko przy współudziale członków swojej rodziny. Dorośli współtworzą pracę, lecz nie realizują zadania za dziecko.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – konkurs plastyczny

Konkurs odbywa się w czterech grupach wiekowych: I-III, IV-VI, VII-VIII i uczniowie                 o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 • klasy I- III-  „Tego nauczył nas Ojciec święty Jan Paweł II”
 • klasy IV- VI„To my- młodsze pokolenie Jana Pawła II”
 • uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych  – „Serce dla Jana Pawła II”.
 • Klasy VII- VIII- Od narodzin do świętości- obraz z życia Jana Pawła II

Wszystkie prace plastyczne powinny być wykonane indywidualnie, w formacie A-3 lub A-4, technika dowolna. Prac nie należy oprawiać. Każda praca powinna być opatrzona tabliczką zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwę        i adres placówki wraz z telefonem. Do etapu międzyszkolnego przedszkole / szkoła przekazuje po trzy prace z każdej grupy wiekowej.

Kryteria oceniania: Zgodność pracy z tematem konkursu. Oryginalność opracowania, kreatywne podejście do tematu, estetyka wykonania.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy VII- VIII

 • Konkurs multimedialny

Zadaniem uczestnika jest przygotowanie prezentacji multimedialnej „30 rocznica utworzenia Diecezji Radomskiej”. Prezentacja multimedialna powinna być opracowana      w programie Microsoft Power Point. Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych. Każda prezentacja może zawierać maksymalnie 20 slajdów opatrzonych komentarzem słownym. W prezentacji muszą być zawarte informacje o materiałach źródłowych, które są wykorzystywane w pracy. Każda praca powinna zawierać metrykę (na ostatnim slajdzie w prezentacji) imię                i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwę i adres szkoły wraz z telefonem. Do etapu międzyszkolnego szkoła przekazuje po 3 prace. Oceniane będą wyłącznie prace samodzielnie tworzone przez uczniów, pod kierunkiem opiekuna.

Kryteria oceniania: Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, słowo, muzyka, film itp.) Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.

OCENA PRAC

Etap szkolny- komisje wewnątrzszkolne.

Etap międzyszkolny- komisje powołane przez organizatora.

USTALENIA PORZĄDKOWE

 1. Konkurs na etapie szkolnym należy przeprowadzić do 21 marca 2022 r.
 2. Prace na konkurs należy dostarczyć na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II

 1. Nowy Świat 24

26-900 Kozienice

            tel/fax: (48) 614 52 01 – sekretariat

 

w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2022 r. ( załącznik 1) wraz ze zgłoszeniem należy złożyć zgodę rodziców/opiekunów na ewentualną publikację pracy i udostępnienie danych osobowych ucznia na stronie internetowej organizatora konkursu ( załącznik 2).

 1. Uroczyste ogłoszenie wyników wszystkich konkursów i wręczenie dyplomów odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r.

 

 1. Wyniki konkursu zostaną też opublikowane na stronie internetowej szkoły www.psp4kozienice.pl.      
 1. Nagrody i wyróżnienia dla laureatów będzie można odebrać w sekretariacie PSP Nr 4 w Kozienicach.
 2. Udział dziecka w konkursie wymaga pisemnej zgody rodziców/ opiekunów prawnych.
 3. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać tylko prace wykonane samodzielnie.
 4. Uczestnik, jako autor pracy nie może tym dziełem naruszać prawa do wizerunku ani innych praw osób trzecich.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac i ich publikacji.
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień zawartych w regulaminie.
 3. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
 4. Niespełnienie warunków Regulaminu eliminuje uczestnika z udziału w konkursie.
 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników. – Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 poz. 1000 2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Art. 23 5. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Do pobrania:

 1. Regulamin konkursu -> pobierz
 2. Karta zgłoszenia szkoły o przystąpieniu do konkursu -> pobierz
 3. Oświadczenie uczestnika -> pobierz