Z wizytą u Starosty

Obejrzeliśmy tam mapę z administracyjną powiatu, poznawaliśmy nazwy gmin wchodzących w skład powiatu kozienickiego i przyporządkowaliśmy do nich odpowiednie herby. Pan Janusz Stapór zapoznał nas z początkami działalności starostw w Polsce. Otóż starostwo to jednostka podziału administracyjnego funkcjonująca Polsce od XIV wieku, prowadzona przez Wacława II .Urząd ten istniał aż do rozbiorów, a starosta był urzędnikiem królewskim w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim. W Polsce funkcjonowały dwa rodzaje starostw: starostwo niegrodowe oraz starostwo grodowe, w skład którego wchodził kompleks dóbr królewskich wokół siedziby starosty grodowego, pozostający w jego zarządzie i przeznaczony na jego utrzymanie. Starosta grodowy nadzorował w powiecie administrację skarbową, policyjną oraz sądy; stał na czele sądu grodzkiego, miał prawo miecza, tzn. egzekucji wszystkich wyroków sądowych na terenie powiatu. Starosta niegrodowy był dzierżawcą dóbr królewskich. W latach 1918-1939 i 1944–1950 był to podległy wojewodzie kierownik administracji ogólnej na terenie powiatu. Po wojnie urząd starosty w 1950 roku zniesiono. Przywrócono w 1999 roku w związku z reformą samorządu terytorialnego. Starosta w interesujący sposób opowiedział nam o swoich obowiązkach i zakresie działań. Do kompetencji starosty należy: kierowanie powiatem, reprezentowanie go na zewnątrz. Ponadto jest przewodniczącym zarządu powiatu oraz zwierzchnikiem: sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. Pan Starosta zapoznał nas również z wieloma obowiązkami, które jest zobowiązany wykonywać z racji pełnionego urzędu. Są to: podejmowanie decyzji w zakresie edukacji publicznej (szkoły ponadgimnazjalne i specjalne),ochrony zdrowia(szpital powiatowy), transportu na terenie powiatu, zarządzanie drogami powiatowymi oraz zarządzanie ruchem drogowym na drogach gminnych i drogach powiatowych, geodezji, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałania bezrobociu, obronności, pomocy społecznej, zwalczania klęsk żywiołowych oraz organizowania pomocy na szczeblu powiatowym oraz rejestracji pojazdów oraz wydawanie praw jazdy. Dowiedzieliśmy się również, na czym polega ordynacja wyborcza do Rady Powiatu oraz sposób wyboru Starosty. W drugiej części spotkania młodzież pytała o szkoły ponadgimnazjalne w Kozienicach, możliwości podjęcia pracy na terenie powiatu oraz rozwój bazy sportowej.

Dzieliła się również swoimi pomysłami dotyczącymi uatrakcyjnienia bazy turystycznej naszego powiatu. Spotkanie ze Starostą było okazją do zapoznania się z treściami nauczania za pośrednictwem osoby posiadającej wiedzę i doświadczenie w pracy w samorządzie lokalnym na najbardziej odpowiedzialnym ze stanowisk. Jesteśmy przekonani, że wiedza przekazana przez pana starostę, Janusza Stąpóra, pomoże nam lepiej poznać i zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość.

{gallery}images/pg1/2013-2014/wizyta u Starosty{/gallery}