Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych