Projekt „Dobry start w przyszłość”

„Dobry start w przyszłość” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1. Edukacja...