Koło Europejskie w naszym gimnazjum

Koniecznym wydaje się więc zwiększanie wśród młodzieży wiedzy o sprawach europejskich, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu europejskiego społeczeństwa obywatelskiego i tworzenie u nich proeuropejskich postaw, służących budowaniu wspólnej przyszłości. Dlatego też od stycznia 2013 r. w naszej szkole zostaje wznowiona działalność Koła Europejskiego. Zajęcia odbywać się będą w ramach projektu „Szkola Równych Szans. IV edycja” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego członkowie będą mogli opanować nie tylko trudna terminologie unijna, ale także zapoznać się z geografią i specyfiką krajów członkowskich oraz określić miejsce Polski i własnego regionu w zjednoczonej Europie.

CELE I ZADANIA KOŁA TO:

 • Przekazanie młodzieży podstaw wiedzy o procesach integracji i współpracy europejskiej
 • Kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy
 • Kształtowanie tożsamości narodowej opartej na wspólnym dziedzictwie, poszanowaniu kulturowej odmienności, praw człowieka i fundamentalnych zasad
  humanistycznych
 • Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, kształtowanie tolerancji wobec innych poglądów grup społecznych i etnicznych
 • Pielęgnowanie fundamentalnych wartości państwa demokratycznego
 • Promowanie czynnych postaw społecznych i obywatelskich
 • Pobudzanie kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów, nauczenie samodzielnego, świadomego i selektywnego korzystania z bogatego strumienia
  informacji, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych
 • Wykształcenie umiejętności formułowania własnych wniosków i uzasadniania własnych opinii
 • Propagowanie wartości kulturowych, historycznych i przyrodniczych regionu

Przyłącz się do nas , przyjdź na nasze spotkanie ! ( szczegółowe informacje w sali 206)