Koło języków obcych

W październiku 2012 roku Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II przystąpiło do realizacji projektu Szkoła Równych Szans współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do uczniów z terenów wiejskich i małych miast, a jego głównym założeniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych.

Zajęcia z języków obcych realizowane są przez czterech nauczycieli języka angielskiego i dwóch niemieckiego. Uczestniczy w nich pięćdziesięciu uczniów. Dzięki realizowaniu zajęć w nielicznych grupach nauczyciele mają możliwość wykorzystania i zastosowania różnorodnych form i technik pracy z uczniami co stanowi o atrakcyjności zajęć i nadaje im niecodzienny charakter. Nauczyciele uatrakcyjniają swoje zajęcia poprzez gry i zabawy językowe, wspólne słuchanie i śpiewanie piosenek obcojęzycznych połączone z dodatkowymi zadaniami, oglądanie filmów w oryginalnej wersji językowej. Podczas naszych zajęć pracujemy z językiem na wielu płaszczyznach , rozwijamy sprawności językowe: słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie ze zrozumieniem. Poszerzamy również słownictwo z wielu dziedzin wykorzystując w tym celu programy i słowniki multimedialne oraz Internet. Materiały, na których pracujemy na zajęciach pochodzą z różnych podręczników na poziomie gimnazjum, czasopism i Internetu. Praca w małej grupach wymaga od uczniów większej aktywności i ciągłego zaangażowania, co w konsekwencji jest dodatkową zaletą zajęć i wpływa na ich efektywność.Zajęcia w ramach projektu Szkoła Równych Szans stwarzają słabszymuczniom szansę wyrównania i doskonalenia umiejętności oraz zachęcają do dalszej pracy samokształceniowej mającej na celu dorównanie rówieśnikom z wyższymi kompetencjami językowymi.

W bieżącym roku szkolnym w grudniu w ramach zajęć projektowych przeprowadzono konkurs zatytułowany Gender Equality – równość płci. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu zawierającego zadania sprawdzające umiejętność czytanie ze zrozumieniem. Z pewnością udział w realizacji projektu umożliwi wszystkim uczestnikom poszerzenie horyzontów swojej wiedzy oraz zainteresowań na wielu płaszczyznach, jak też zwiększy ich szanse na osiągnięcie lepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym.